ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО АНТИЦИПИРАНОЈ НАРЕДБИ ПАЦИЈЕНТА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 205-217

АУТОР(И): Драгица Живојиновић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.205Z

САЖЕТАК:

Антиципиране наредбе пацијената су обавезујуће изјаве воље путем којих појединци унапред пристају или пак, ускраћују пристанак на примену одређених медицинских интервенција, које нису директно предстојеће у тренутку њиховог давања, а за случај потоње неспособности самосталног одлучивања. Оне су израз права на самоодређење у односу на сопствено тело, а значај права личности којима се овим путем располаже, намеће потребу да се при њиховом увођењу у правне системе јасно утврде услови за наступање њихових ефеката. Предмет овог рада је сагледавање које претпоставке за поступање по антиципираној наредби морају бити испуњене, шта треба да укључује испуњеност сваке од њих и које дилеме и нејасноће се тим поводом могу појавити. Претпоставке за правно дејство антиципираних наредби аутор анализира су из угла актуелних законских решења превасходно европских земаља (Швајцарске, Немачке, Аустрије, Велике Британије итд.). Вредносном оценом ових решења и освртањем на њихове предности и мане, аутор у раду указује на правац регулативе ове проблематике у будућем српском праву.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

права пацијената, право на самоодређење, антиципиране наредбе, претпоставке за наступање дејства антиципиране наредбе, информисани пристанак

ЛИТЕРАТУРА: