USLUGE SEZONSKOG RADA PREMA NOVOJ ZAKONSKOJ REGULATIVI

XXI vek – Usluge i prava korisnika (2019) str. 163-172

AUTOR(I): Bojan Urdarević

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.163U

SAŽETAK:

Sezonski rad možemo definisati kao specifičan oblik zapošljavanja, odnosno pružanja usluga, u onim delatnostima koje su po svojoj prirodi takve da su vezane za obavljanja poslovnih aktivnosti u tačno određenim vremenskim periodima. U Republici Srbiji to je najčešće u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu, a u vezi sa čim je i donet poseban Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima. Ovim zakonom se, zbog posebnih karakteristika i uslova sezonskog rada u određenim delatnostima, uređuje pojednostavljen način radnog angažovanja lica i plaćanja poreza i doprinosa za rad na poslovima koji su sezonskog karaktera.

Pored ovoga, sezonski rad je delom regulisan i odredbama Zakona o radu o privremenim i povremenim poslovima, kao i Zakonom o zadrugama, o čemu će biti reči u ovom tekstu.

KLJUČNE REČI: 

sezonski rad, privremeni i povremeni poslovi, zadruge, usmeni ugovor o obavljanju sezonskih poslova.

LITERATURA: