УСЛУГЕ СЕЗОНСКОГ РАДА ПРЕМА НОВОЈ ЗАКОНСКОЈ РЕГУЛАТИВИ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 163-172

АУТОР(И): Бојан Урдаревић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.163U

САЖЕТАК:

Сезонски рад можемо дефинисати као специфичан облик запошљавања, односно пружања услуга, у оним делатностима које су по својој природи такве да су везане за обављања пословних активности у тачно одређеним временским периодима. У Републици Србији то је најчешће у пољопривреди, рибарству и шумарству, а у вези са чим је и донет посебан Закон о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима. Овим законом се, због посебних карактеристика и услова сезонског рада у одређеним делатностима, уређује поједностављен начин радног ангажовања лица и плаћања пореза и доприноса за рад на пословима који су сезонског карактера.

Поред овога, сезонски рад је делом регулисан и одредбама Закона о раду о привременим и повременим пословима, као и Законом о задругама, о чему ће бити речи у овом тексту.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

сезонски рад, привремени и повремени послови, задруге, усмени уговор о обављању сезонских послова.

ЛИТЕРАТУРА: