УГОВОРИ О ОСИГУРАЊУ ЖИВОТА ЗА СЛУЧАЈ СМРТИ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 51-59

АУТОР(И): Данијела Глушац

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.051G

САЖЕТАК:

Начин извршења обавезе осигуравача и права из уговора о осигурању живота зависе од тога који је догађај из живота осигураника покривен осигурањем. Најпознатије и најстарије осигурање је осигурање за случај смрти У раду се истиче  да уговор о осигурању живота појављује у разним облицима, апострофирајући неке од подела истиче се да уговор о осигурању живота може појавити и у разним комбинацијама тих облика, али и у другим облицима који се стално усавршавају, а према потребама живота настају и нови. Уговор о осигурање живота за случај смрти се закључује да би по смрти осигураника (уговарача осигурања или неког другог лица) осигуравач исплатио кориснику осигурања уговорену осигурану суму осигурања. За разлику од Републике Србије где су у претходној деценији животна осигурања готово замрла, у привредно развијеним земљама она су веома распрострањена и може се слободно рећи општеприхваћена. У даљем тексту, имајући у виду комплексност теме, а ограниченост обима рада, биће учињен осврт на главне специфичности како у домаћем, тако и упоредном праву, прожето судском праксом.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

Осигурање, уговор, осигурање за случај смрти, ризик, посебни услови.

ЛИТЕРАТУРА: