ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАВАЧА ИЗ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 39-50

АУТОР(И): Зоран Миладиновић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.039M

САЖЕТАК:

Код већине уговора грађанског и привредног права, уобичајено је да  уговорне стране преузимају обавезе, односно исте настају тек закључивањем уговора. Има међутим уговора  за које закони прописују одређене обавезе будућих уговорних страна и пре него што дође до закључивања уговора. Уговор  о осигурању је један  типичан уговор где је законодавац прописао одређено понашање будућих уговорних страна и пре закључивања уговора. Из тих разлога када се говори о обавезама осигуравача из уговора о осигурању, исте се могу посматрати пре закључивања уговора а најкасније до закључивања уговора, обавезе које осигуравач има током трајања осигурања, односно током трајања уговора о осигурању и обавезе које он има када се деси осигурани случај. Све ове обавезе имају своју специфичну тежину и оне су јасно прописане законским прописима и условима осигурања, било да је у питању законско или добровољно осигурање, односно било да је у питању осигурање имовине, осигурање лица или осигурање од одговорности. У суштини, обавезе осигуравача из уговора о осигурању стоје наспрам обавеза осигураника који плаћањем премије осигурања као цене ризика очекује одговарајућу сигурност закључивањем уговора о осигурању.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

Осигурање, осигуравач, уговарач осигурања, осигураник, уговор о осигурању, штета, накнада.

ЛИТЕРАТУРА: