XXI vek – Usluge i prava korisnika (2019) str. 3-22

AUTOR(I): Miodrag Mićović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.003M

SAŽETAK:

U članku su izložena pravila koja su sadržana u Direktivi EU 2019/770 o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga. Tim pravilima se regulišu pitanja vezana za isporuku i saobraznost digitalnog sadržaja i digitalne usluge, odgovornost trgovca i pravna sredstva koja ima potrošač u slučaju neisporuke i nesaobraznosti, pravo trgovca na pravna sredstva prema trećim licima i pravo na izmenu digitalnog sadržaja ili digitalne usluge. S obzirom da ova Direktiva nadopunjuje Direktivu EU 2019/771 koja se primenjuje na ugovore o prodaji robe, u radu je ukazano na razlike koje postoje u pogledu regulisanja prometa nematerijalne (digitalnog sadržaja) i materijalne robe.

KLJUČNE REČI: 

digitalni sadržaj, digitalna usluga, potrošač, trgovac, isporuka, saobraznost.

LITERATURA: