XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 3-22

АУТОР(И): Миодраг Мићовић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.003M

САЖЕТАК:

У чланку су изложена правила која су садржана у Директиви ЕУ 2019/770 о одређеним аспектима уговора о испоруци дигиталног садржаја и дигиталних услуга. Тим правилима се регулишу питања везана за испоруку и саобразност дигиталног садржаја и дигиталне услуге, одговорност трговца и правна средства која има потрошач у случају неиспоруке и несаобразности, право трговца на правна средства према трећим лицима и право на измену дигиталног садржаја или дигиталне услуге. С обзиром да ова Директива надопуњује Директиву ЕУ 2019/771 која се примењује на уговоре о продаји робе, у раду је указано на разлике које постоје у погледу регулисања промета нематеријалне (дигиталног садржаја) и материјалне робе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

дигитални садржај, дигитална услуга, потрошач, трговац, испорука, саобразност.

ЛИТЕРАТУРА: