JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U REPUBLICI SRBIJI

Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost (2019)  str. 697-708

AUTOR(I): Zoran Jovanović

Download FullPdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.697J

SAŽETAK:

Sklapanje partnerstava između javnog i privatnog sektora na lokalnom nivou, predstavlja efikasan način za rešavanje infrastrukturnih pitanja i javnih usluga. Zbog prezaduženosti budžeta lokalnih samouprava, teško je izdvojiti sredstva za izgradnju puteva, škola, bolnica, pa rešenje za ove probleme neke od lokalnih samouprava, najčešće nalaze u partnerstvima sa privatnim sektorom. Broj projekata javno-privatnog partnerstva u Republici Srbiji na lokalnom nivou u poslednjih nekoliko godina značajno raste, nakon prevazilaženja početnih problema koji su se odnosili, pre svega, na nedovoljan broj obučenih ljudi u opštinama i gradovima, kao i na pronalaženje adekvatnog privatnog partnera. Autor rada se osvrće na koncepte javno-privatnog partnerstva na lokalnom nivou, preduslove i prepreke za njihovo sprovođenje i pregled do sada realizovanih projekata u Republici Srbiji i u pojedinim zemljama.

KLJUČNE REČI: 

javno-privatno partnerstvo, lokalna samouprava, pružanje javnih usluga, javna preduzeća, infrastrukturni projekti.

LITERATURA:

 • Brdarević, LJ., Razvoj lokalne infrastrukture kroz javno-privatna partnerstva, Priručnik zalokalnevlasti, izrađen u okviru USAID Projekta održivog lokalnog razvoja, objavljen na: http://www.lokalnirazvoj.rs/assets/files/LOKALNA%20INFRASTRUKTURA.pdf
 • Jovanović, A., Razvojni potencijal javno-privatnog parnerstva u Republici Srbiji, file:///C:/Users//Downloads/62-Tekst%20%C4%8Dlanka-117-1-10-20181207%20(1).pdf
 • Juričić D., Marenjak S., Vrijednost za novac u hrvatskim JPP projektima, Ekonomski pregled, vol. 67, br. 6/2016.
 • U susret EU integracijama, Unapređenje pravnog i institucionalnog okvira javno- privatnog partnerstva u Srbiji, Institut za teritorijalni  ekonomski razvoj, Beograd, 2018.
 • Uspešna partnerstva na putu ka EU, Brošura o javno-privatnim partnerstvima u Srbiji, Beograd, 2013.
 • Savić, LJ., Radičić, D., Mićić, V., Javno-privatno partnerstvo kao mogući model finansiranja lokalnih samouprava, Ekonomske ideje i praksa, br. 24/2017.
 • Lokalne samouprave i javno-privatno partnerstvo, Centar za građansko obrazovanje i Institut Alternativa, Podgorica, 2014.
 • Cvetković P., Sredojević S., Javno-privatno partnestvo – Priručnik za sprovođenje na lokalnom nivou, Beograd, 2013.
 • Cvetković, P., „Ključ“ za čitanje i interpretaciju Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama Republike Srbije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, LXII, tematski broj: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u Evropskom pravnom prostoru, Niš, 2012.
 • Strategija reforme javne uprave, Beograd, 2014, „SlužbeniglasnikRS„, br. 9 od 30. januara 2014, 42 od 23. aprila 2014 – ispravka, 54 od 13. jula 2018.
 • Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama „Službeni glasnik RS„, br. 88/2011, 15/2016 i 104/2016.
 • Zakon o efikasnom korišćenju energije, „Službeni glasnik RS„, br. 25/2013.
 • Zakon o javno-privatnom partnerstvu, https://www.zakon.hr/z/198/Zakon-o-javno-privatnom-partnerstvu, NN 78/12, 152/14, 114/18.