LEGISLATIVNI OKVIR ZA RAD POLICIJE REPUBLIKE SRBIJE U FUNKCIJI VLADAVINE PRAVA

Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost (2019)  str. 681-695

AUTOR(I): Željko Nikač, Branko Leštanin

Download FullPdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.681N

SAŽETAK:

U prvoj deceniji novog milenijuma Republika Srbija je poput ostalih država nekadašnjeg socijalističkog bloka krenula putem reformi i tranzicije društva, koja je zahvatila sve oblasti društvenog života. Smisao najavljenih i delimično sprovedenih promena bio je u demokratizaciji društva, razvoju stabilnog političkog sistema, stvaranju uslova za ekonomski razvoj i sveukupni napredak. Važan element započetih reformi društveno-političkog i ekonomskog sistema čini profesionalna i racionalna organizacija organa državne vlasti. Sa stanovišta pravne sigurnosti i vladavine prava primarno mesto imaju pravosudni i organi unutrašnjih poslova, naročito u stvaranju ambijenta pravne sigurnosti i dostupnosti pravde jednako za sve. Deo reformskog procesa je transformacija uprave i policije kao njenog integralnog dela koji moraju biti komplementarni potrebama zajednice, privrednih subjekata i građana. U radu su izloženi najvažniji međunarodni i unutrašnji pravni izvori od značaja za reformu MUP RS – policije, problemi i izazovi na putu ostvarenja ovog cilja i vladavine prava. U završnom delu su dati i pojedini predlozi de lege ferenda za unapređenje aktuelnog legislativnog okvira i policijsko- pravne prakse, posebno u kontekstu aplikacije Srbije za prijem u EU.

KLJUČNE REČI: 

reforma, MUP (policija), vladavina prava, Srbija i EU.

LITERATURA:

 • Đurđević, Z., Leštanin, B., Intelligence-ledpolicinginMinistryofinterioroftheRepublicofSerbia, in Thematic conference proceedings of international significance “Archibald Reiss Days”, vol 3, 2017.
 • International human rights standards for Law enforcement
 • Kreća, M, Šurlan, T, Međunarodno javno pravo, KPA, Beograd, 2016.
 • Leštanin, B., Božić, V., Nikač, Ž., Pravni okvir za uspostavljanje kriminalističko obaveštajnog modela prema standardima EU, Zbornik radova Usaglašavanje pravne
 • regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije – stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih, 2018.
 • Leštanin, B., Nikač, Ž., Komentar Zakona o policiji, Beograd, 2016.
 • Mihajlović, D., Službe za unutrašnju kontrolu policije, kratak uporedno – pravni prikaz, Bezbednost, br. 3/2007.
 • Nikač, Ž., Božić, V., Politički i pravni mehanizmi eksterne kontrole rada policije, Srpska politička misao, br. 1/2018.
 • Nikač, Ž, Božić, V., Pravni i institucionalni okvir za rad policije kao uslužnog servisa građana, Zbornik radova: Savremeni pravni promet i usluge, Kragujevac, 2018.
 • Nikač, Ž, Koncept Policije u zajednici i početna iskustva u Republici Srbiji, KPA, Beograd, 2012.
 • Nikač, Ž., Policija u zajednici, 2. izmenjeno i dopunjeno izdanje, u štampi, KPA, Beograd, 2019.
 • Nikač, Ž., Policija u zaštiti ljudskih prava i građanskih sloboda, Teme, br. 4/2013.
 • C de Rover, To serve and to protect (Služiti i štititi), MKCK, Ženeva, Misija u Beogradu, Priručnik za lica za primenu zakona, Beograd, 1998.
 • Tomić, Z., Normativna polazišta za civilnu kontrolu vojske i policije, Demokratska kontrola vojske i policije u SR Jugoslaviji, Centar za civilno-vojne odnose, 2001.
 • Priručnik za rad policije u zajednici, MUP RS i OESC – Misija u Srbiji, Beograd, 2017.
 • Dokument vizije za reformu MUP RS, Sažetak, Oficijelni dokument, Beograd, 2003
Pravni izvori
 • Council of Europe Parliamentary Assembly, Resolution 690 (1979) on the Declaration on the Police (1979),
 • Evropski kodeks policijske etike, Preporuka br.10/01 od 19. 09.2001.g.
 • Zakon o BIA, „Sl. glasnik RS“ br.42/02, 11/09, 65/14-Odluka US, 66/14 i 36/18.
 • Zakon o Vladi, „Sl.glasnik RS“ br.55/05, 71/05-ispr, 101/07, 65/08,16/11,68/12-odluka US,72/12,07/14-odluka US,44/14 i 30/18-dr.zakon.
 • Zakon o državnoj upravi, „Sl.glasnik RS“ br.79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/2018 (drugi zakon) i 47/2018.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji, „Sl. glasnik RS“ br.24/18 i 87/18.
 • Zakon o ministarstvima, Sl.glasnik RS“ br.44/2014, 14/2015, 54/2015 i 96/2015 – dr. zakon i 62/17.
 • Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, „Sl.glasnik RS“ br.32/13 i 94/16.
 • Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, „Sl.glasnik RS“ br.94/16.
 • Zakon o policiji, „Sl. glasnik RS“ br.105/05, 63/09 – odluka US, 92/11 i 64/15 (stari).
 • Zakon o policiji, “Sl.glasnik RS“ br.06/16, 24/18 i 87/18.
 • Zakon o prekršajima, „Sl.glasnik RS“ br.65/13, 13/16 i 98/16 – odluka US.
 • Zakonik o krivičnom postupku, „Sl.glasnik RS“ br.72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 i 55/14.
 • Kodeks policijste etike, „Sl.glasnik RS“ br. 17/17.
 • Krivični zakonik, „Sl.glasnik RS“ br.85/05,88/05-ispr,72/09,111/09,121/12, 104/13, 108/14 i 94/16.
 • Resolution 34/169, General Assembly UN
 • The ICPO – Interpol General Assembly, meeting in Seoul, from 8th to 12th November 1999 at its 68th session, Recommends that Member States undertake to unequivocally the efforts of the IGEC as indicated in Report AGN/68/RAP/4, Adopts the Declaration of Intent – „Seoul Declaration“.
 • Ustav Republike Srbije, „Sl.glasnik RS“ br.98/06.
Internet