VRŠENJE POSLOVA ODRŽAVANJA REDA NA JAVNIM SKUPOVIMA

Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost (2019)  str. 359-394

AUTOR(I): Nenad Đurđević

Download FullPdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.359DJ

SAŽETAK:

Privatno obezbeđenje prema Zakonu o privatnom obezbeđenju Republike Srbije obuhvata, između ostalog, i pružanje usluga, odnosno vršenje poslova održavanja reda na javnim skupovima (redarska služba). Ove poslove mogu da vrše samo pravna lica i preduzetnici registrovani za delatnost privatnog obezbeđenja, kao i pravna lica i preduzetnici koji su obrazovali unutrašnji oblik organizovanja obezbeđenja za sopstvene potrebe (samozaštitna delatnost). Međutim, unutrašnje službe obezbeđenja ne mogu pružati usluge obezbeđenja drugima. Pravno lice i preduzetnik poslove održavanja reda na javnom skupu može vršiti samo na osnovu i u okviru zaključenog pisanog ugovora sa javnog skupa kome se pružaju usluge. Ovakav osnovni koncept osiguranja bezbednosti na javnim skupovima prihvaćen donošenjem Zakona o privatnom obezbeđenju 2013. godine, i potvrđen Zakonom o javnom okupljanju iz 2016. godine, suštinski je izmenjen, odnosno doveden u pitanje izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju usvojenim krajem 2018. godine. Tim izmenama je dopušteno da organizator javnog skupa, pod određenim uslovima, sam organizuje redarsku službu, u okviru koje će poslove održavanja reda da vrše samo redari koje je on angažovao. Autor u radu analizira nova rešenja Zakona o privatnom obezbeđenju koje se odnose na uslove i načine pružanja usluge održavanja reda na javnim skupovima, pre svega sa stanovišta pitanje da li te odredbe doprinose bezbednost učesnika javnih skupova i trećih lica.

KLJUČNE REČI: 

javno okupljanje, usluge, održavanje reda, redari, redarska služba.

LITERATURA:

Pravni izvori
  • Zakon      o     javnom     okupljanju,     „Sl.      glasnik      RS“,      br.     6/2016. Zakon o privatnom obezbeđenju, “Sl. glasnik RS”, br. 104/2013-8, 42/2015-3 i 87/2018. Zakon o volontiranju, „Sl. glasnik RS“, br. 36/2010.
  • Zakon o radu „Sl. glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje).
  • Zakon o sportu, „Sl. glasnik RS“, br. 10/16.
  • Zakon o javnom okupljanju Hrvatske, „Narodne novine“, 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12.
  • Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, „Narodne novine“, 117/03, 71/06, 43/09, 34/11.
  • Pravilnik o programima i načinu obavljanja stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe, „Sl. glasnik RS“, br. 15/2019.
  • Pravilnikom o stručno osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu, „Sl. glasnik RS“ br.8/2013.
  • Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti, “Sl. glasnik RS”, br. 42/2017.
  • Pravilnik o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redra na spotskim natjecanjima, “Narodne novine br. 117/03.