ФОРМА УГОВОРА О ПОКЛОНУ

Гласник права 2 (2019), (стр. 131-146) 

АУТОР: Тијанa Баћовић

Е-АДРЕСА: tijana.bacovic@pravni.ues.rs.ba 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1002.131B

САЖЕТАК:

Уговор о поклону представља формалан правни посао. Формализам поклона представља одступање од начела консенсуализма, као доминантног принципа савременог уговорног права. У Републици Српској ступањем на снагу Закона о нотарима, за уговор о поклону предвиђена је форма нотарски обрађене исправе, као битна, конститутивна форма, чији недостатак чини уговор ништавим. Сврха нотарске форме уговора о поклону састоји се у томе да правни односи буду регулисани на начин како би се избјегли спорови, и да би се постигао највиши степен правне сигурности. С обзиром да је ову форму законодавац прописао у циљу заштите јавног интереса, у њеном одсуству уговор бива погођен ништавошћу, без могућности конвалидације. Међутим, када се ради о поклону покретних ствари недостатак нотарске форме у овом случају се надомјешта извршењем обећаног чињења. У раду ћемо користити нормативни као и упоредни метод, како би утврдили сличности али и разлике у регулисању исте проблематике у различитим правним системима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

уговор, поклон, форма, нотари, нотарска форма.

ЛИТЕРАТУРА: