КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРАВНИХ ЛЕКОВА, ПОСЕБНО У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ И КРОЗ ПОЛОЖАЈ УМЕШАЧА

Гласник права 2 (2019), (стр. 91-115) 

АУТОР: Јелена Чановић

Е-АДРЕСА: jcanovic@jura.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1002.091C

САЖЕТАК:

У домаћем парничном процесном праву, правна природа правних лекова, разлози правне сигурности и потреба да се правна заштита пружи у разумном року, условили су рационализацију система правних лекова путем вишеструких ограничења. У раду су истакнута та ограничења, која се тичу њиховог броја, одлука које се могу побијати, рокова у којима се могу изјавити, круга лица овлашћених на њихово подношење, обима побијања, разлога за изјављивање и др. Анализиране су карактеристике правних лекова, као и претпоставке за њихово изјављивање, које представљају основу за формулисање различитих критеријума према којима су извршене бројне класификације правних лекова, које имају практични и доктринарни значај. И док опште карактеристике правних лекова произлазе из њихове правне природе, Законом о парничном поступку су нормиране посебне карактеристике сваког предвиђеног правног лека. Анализа карактеристика правних лекова продубљује се праћењем процесноправног положаја умешача у фазама поступка иницираним подношењем редовних и ванредних правних лекова. У том контексту препозната су одређена спорна питања на која теорија и пракса нису дале одговор, односно поводом којих није заузет јединствен став.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

правни лекови, правна природа, карактеристике, класификација, процесне претпоставке, правни положај умешача.

ЛИТЕРАТУРА: