ЛИШЕЊЕ СЛОБОДЕ МАЛОЛЕТНИХ МИГРАНАТА СА И БЕЗ ПРАТЊЕ ПРЕМА СТАВОВИМА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Гласник права 2 (2019), (стр. 17-36) 

АУТОР: Вељко Турањанин

Е-АДРЕСА: vturanjanin@jura.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1002.017T

САЖЕТАК:

Аутор у раду објашњава једно од најпроблематичнијих питања мигрантске кризе, а то је лишење слободе детета мигранта које нема пратњу на свом мигрантском путу. Положај миграната у кризи која је погодила Европу сам по себи није једноставан, али га чини још тежим чињеница да често са пунолетним мигрантима путују и деца, а најтежи аспект ове појаве свакако чине деца мигранти која путују без пратње. Државе које су највише погођене приливом деце без пратње су Грчка и Малта. Чланом 5. Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода таксативно су наведени основи по којима неко лице може бити лишено слободе, а последњих година Европски суд за људска права је детаљно елаборирао основ за одређивање притвора мигрантима. Аутор у раду је највећу пажњу посветио ставовима овог суда када су у питању деца мигранти са и без пратње анализирајуће све пресуде донете до јула месеца 2019. године, а о томе колико је тежак њихов положај довољно говори чињеница да је у свим пресудама Суд нашао повреде конвенцијских права приликом њиховог лишења слободе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

деца мигранти без пратње, деца мигранти са пратњом, лишење слободе, мигрантска криза, Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода, јуриспруденција Европског суда за људска права. 

ЛИТЕРАТУРА: