КОМПАРАТИВНИ ПРЕГЛЕД КАЗНЕНОПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ТВРТКЕ У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Гласник права 1 (2019), (стр. 123-139) 

АУТОР: Драган Златовић, Анте Галић

Е-АДРЕСА: zlatovic@vus.hr

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1001.123Z

САЖЕТАК:

Нови Казнени закон Републике Хрватске из 2011. године унио је низ новина у казненоправну заштиту знакова разликовања. У знакове разликовања првенствено спадају нека права индустријског власништва (жиг, индустријски дизајн, ознаке земљописног подријетла). Међутим, знаковима разликовања сматрају се и  друге ознаке које служе господарским субјектима у сврху њихове препознатљивости односно дистинктивности односно разликовности њихових производа  односно услуга. Међу тим другим тржишним знаковљем битно мјесто припада твртки трговачког друштва која служи идентифицирању тог правног субјекта у тржишној утакмици. Често твртка друштва истодобно представља и жиг којим то друштво означава своје производе односно услуге. Очигледно је како се ради о неизоставно важном сегменту интелектуалног капитала сувремених тржишних субјеката, па је заштити ове ознаке од неовлаштеног кориштења од стране друге особе, посвећена дужна позорност у сувременој правној регулативи. Уз класичне модалитете заштите твртке (судска заштита, заштита од нелојалне утакмице, заштита жига и сл.), титулар твртке може тражити и казненоправну заштиту твртке. У овом раду накана аутора била је указати на рјешења која нуде нова казнена законодавства Републике Хрватске и Босне и Херцеговине, како би се ревитализирао рјеђе кориштен модалитет заштите. Нова рјешења која познају њихови  казнени закони  апострофира  посебности твртке трговачког друштва, као  с једне стране регистрираног имена друштва односно с друге стране посебног облика индустријског власништва у ширем смислу. Развидно је како је хрватски законодавац казненоправну заштиту твртке структурно уградио у казнена дјела против господарства, дакле, не сагледавајући је, као што је то раније био случај, у окриљу казнених дјела против интелектуалног власништва. Како хрватска трговачка друштва дјелују и на тржиштима сусједних држава, нужно је било упознати заинтересиране субјекте са стањем законодавства у овом подручју у Босни и Херцеговини. То ће засигурно резултирати адекватним разумијевањем заштите твртке у сувременом пословном окружењу, односно још чешћом примјеном казненоправне заштите твртке у пракси.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

твртка, казнено законодавство, жиг, интелектуално власништво.

ЛИТЕРАТУРА: