ЗЛОУПОТРЕБА ПРАВА НА ПОЈЕДИНАЧНУ ПРЕДСТАВКУ ЕВРОПСКОМ СУДУ ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Гласник права 1 (2019), (стр. 41-69) 

АУТОР: Милан Давидовић

Е-АДРЕСА: milan.davidovic@kv.vi.sud.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1001.041D

САЖЕТАК:

Аутор се у раду бави злоупотребом процесног права на појединачну представку Европском суду за људска права. Анализом одлука Суда аутор долази до дефиниције процесне злоупотребе пред Европским судом за људска права. У раду су детаљно студирани критеријуми Суда који конституишу злоупотребу у конкретним случајевима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Европски суд за људска права, Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода, злоупотреба права на представку, процесна злоупотреба.

ЛИТЕРАТУРА: