ZAKONSKI PROPISI U ORGANSKOJ PROIZVODNJI-NACIONALNA I EU REGULATIVA

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 26 ; 2021) (str. 459-465)
 

АУТОР(И): Radoslava Savić Radovanović, Aleksandra Aleksić-Agelidis, Jelena Aleksić Radojković 

Е-АДРЕСА:

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT26.459SR

САЖЕТАК:

Organska proizvodnja u Republici Srbiji je kontrolisana i zakonski uređena proizvodnja definisana Zakonom o organskoj proizvodnji („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 30/10, 17/2019) i pravilnicima donetim na osnovu Zakona – Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje („Sl. glasnik RS”, br. 095/2020) i Pravilnik o dokumentaciji koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde, kao i o uslovima i načinu prodaje organskih proizvoda („Sl. glasnik RS”, br. 88/16).

Zakonom o organskoj proizvodnji uređuje se proizvodnja poljoprivrednih i drugih proizvoda metodama organske proizvodnje, ciljevi, načela i metode organske proizvodnje, kontrola i sertifikacija, prerada, obeležavanje, skladištenje, prevoz, promet, uvoz i izvoz organskih proizvoda i druga pitanja od značaja za organsku proizvodnju. Odredbe Zakona odnose se na proizvode koji potiču iz svih faza organske proizvodnje – biljne i stočarske, uključujući i akvakulturu kada se proizvodi stavljaju u promet. Proizvodima organske proizvodnje ne smatraju se proizvodi dobijeni lovom divljih životinja i ribolovom. Sistem kontrole organskih proizvoda u Republici Srbiji uspostavljen je po ugledu na sistem kontrole propisan regulativama Evropske Unije, Uredbom Saveta EU 834/2007 i Uredbom Komisije EU 886/2008 (Council Regulation (EC) No 834/2007, Commission Regulation (EC) No 886/2008). U januaru 2021. godine navedene uredbe prestaju da važe i na snagu stupa nova Uredba Evropskog Parlamenta i Saveta o organskoj proizvodnji i obeležavanju organskih proizvoda (Regulation (EU) 2018/848) sa ciljem da se odgovori na rastuće zahteve i očekivanja potrošača.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Organska proizvodnja, zakonski propisi Republike Srbije, regulativa EU

ЛИТЕРАТУРА:

Bošković Dragana (2016). Kontrola i sertifikacija organske poljoprivredne proizvodnje, Ekonomija, teorija i praksa, IX, 2, 87-117.

Commission Regulation (EC) No. 889/08 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control.

Mirecki Nataša, Thomas Wehinger, Mark Jaklič et al. (2011). Priručnik za organsku proizvodnju za poljoprivredne proizvođače, Podgorica, Crna Gora, Izdavač: Biotehnički fakultet Podgorica. Dostupno: http:// www. fao.org/ 3/an 443 sr /an443sr00.pdf.

Petrović Milun, Rakonjac Simeon (2017). Organska proizvodnja u stočarstvu, Agronomski fakultet u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu.

Pravilnik o dokumentaciji koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde, kao i o uslovima i načinu prodaje organskih proizvoda („Sl. glasnik RS”, br. 88/16).

Pravilnik o izgledu oznake i nacionalnog znaka organskih proizvoda („Službeni glasnik RS, br. 107/07, 26/09).

Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje („Sl. glasnik RS” br. 095/2020).

Statistički godišnjak (2020). Republički zavod za statistiku Dostupno: https://www.stat.gov.rs/srcyrl/publikacije/publication/?p=12694

Zakon o organskoj proizvodnji („Sl. glasnik RS“, br. 30/10, 17/2019).