PREGLED REZULTATA KISELOSTI SIROVOG MLEKA NA TERITORIJI OPŠTINE SJENICA

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 26 ; 2021) (str. 447-452)
 

АУТОР(И): Nedim Ćućević, Ranko Koprivica, Mejrema Bibić, Anida Prelić, Esad Hodžić, Jasmina Mašović, Benjamin Salaković

Е-АДРЕСА:

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT26.447C

САЖЕТАК:

Cilj rada je da se utvrdi kiselost (pH) mleka proizvedenog na porodičnim farmama u opštini Sjenica, u zavisnosti od godišnjeg doba i meseca proizvodnje. Utvrđena je analiza 3.226 uzoraka mleka koje su proizvođači i prerađivači donosili svojevoljno u laboratoriju. Postupak prijema i analize uzoraka urađeni su prema Pravilniku o kvalitetu sirovog mleka i ISO/IEC 17025:2017. Broj uzoraka sirovog mleka u zimskom periodu (529) je manji nego u letnjem (1.094). Prosečna vrednost pH je najveća u mesecu decembru (6,70), a najmanja u martu (6,52). Na teritoriji opštine Sjenica bila je ujednačena kiselost mleka po mesecima u 2019. godini i kretala se u granicama predviđenim Pravilniku o kvalitetu sirovog mleka.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Sirovo mleko, kiselost (pH), opština Sjenica, sezona

ЛИТЕРАТУРА:

De Marchi M., Fagan C.C., O’Donnell C.P., Cecchinato A., Dal Zotto R., Cassandro M., Penasa M., Bittante G., (2009). Prediction of coagulation properties, titratable acidity, and pH of bovine milk using mid-infrared spectroscopy, Jurnale of diary science. Volume 92 (1): 423-432.

Jež G., Ostojić M., Relić R. (2011). Uticaj sezone i veličine farme na kvalitet i količinu otkupljenog mleka. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik. Vol. 17 (3-4): 85-94.

Jovanović V., Đorđević M. (1971). Postojeći propisi i njihov uticaj na otkup i kvalitet mleka. Mljekarstvo. 21 (3): 56-65.

Mahmood A., Usman Sumaira (2010). A comparative study on the physicochemical parameters of milk samples collected from buffalo, cow, goat and sheep of Gujrat, Pakistan. Pakistan jurnal of nutrition 9 (12): 1192-1197.

Mandić L., Bogosavljević-Bošković Snežana, Kurćubić V., Petrović D.M., Dosković V. (2006). Higijena mleka. Agronomski fakultet. Čačak

Nateghi L., Yousefi M., Zamani E., Gholamian M., Mohammadzadeh M. (2014). The effect of different seasons on the milk quality. European Journal of Exp. Biology 4 (1): 550-552.

Petrović M.D., Petrović M.M., Nenadović G., Kurćubić V., Marinkov G. (2006). Hemijski-mikrobiološki parametri kvaliteta sirovog kravljeg mleka. Biotechnology in Animal Husbandry. Vol. 22. (5-6): 109-119.

Pravilniku o kvalitetu sirovog mleka (2017). Službeni glasnik Republike Srbije Br. 106/2017.

Orlović Jelena, Ostojić, M. (2003). Ispitivanje uticaja sezone na kvalitet mleka. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik. Vol 9 (1): 287-291.

Ozcan T., Yaslioglu E., Kilic l., Simsek E. (2015). The influence of the season and milking time on the properties and the fatty acid composition of the milk in different dairy cattle farms. Mljekarstvo 64: 9–17.

Ozrenk E., Inci S.S. (2008). The effect of seasonal variation on the composition of cow milk in Van Province. Pak. J. Nut.  7: 161–164.