DIVERZITET MAKROMICETA PLANINE ,,BUKULJA“

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 26 ; 2021) (str. 363-368)
 

АУТОР(И): Nikola Lačković, Branislav Ranković, Marijana Kosanić, Nevena Petrović

Е-АДРЕСА:

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT26.363L

САЖЕТАК:

Glavni cilj ovog rada je prikaz raznolikosti sveta makromiceta planine Bukulja (Centralna Srbija). Terenska istraživanja trajala su pet godina i time je otkriveno prisustvo 80 vrsta makromiceta. Mnoge od pronađenih vrsta su retke ili pak zakonom zaštićene vrste. Obzirom da do sada nije bilo sličnih istraživanja na temu diverziteta makromiceta ove planine, ovaj rad se može smatrati jedinstvenim doprinosom znanju o raznolikosti makromiceta ovog područja, ali i šire, raznolikosti makromiceta Srbije.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Bukulja, gljive, istraživanje, makromicete, raznolikost

ЛИТЕРАТУРА:

Dahlberg, A., Croneborg, H. (2006). The 33 threatened fungi in Europe (Vol. 136). Council of Europe.

Flik, M. (2017). Koja je ovo gljiva? Edicija d.o.o. Beograd, Srbija. 1-466

Marković, Đ. J. (1990). Enciklopedijski geografski leksikon Jugoslavije. Sarajevo: Svjetlost. 1-313

Moser M. (1983).  Keys  to  Agarics  and  Boleti:  Polyporales,  Boletales,  Agaricales, Russulales. Mad River Pr Inc.

Petrović, N. N., Kosanić, M. M., Ranković, B. R. (2019). The diversity of macromycetes in the territory of Batočina (Serbia). Kragujevac Journal of Science, (41), 117-132.

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva (“Sl. Glasnik RS”, br. 5/2010).

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva (“Sl. Glasnik RS”, br. 47/2011).

Sadiković, D., Čapelja, E., & Dašić, M. (2012). Basidiomycetes of Temska village area (Eastern Serbia, Mt Stara Planina). Biologica Nyssana, 3(2), 91-96.

Stajić, M. (2015). Nutritivna svojstva i medicinski potencijal makromiceta. Biološki fakultet, Beograd, Srbija.

Uzelac, B. (2009). Gljive Srbije i zapadnog Balkana. BGV Logik. Beograd, Srbija 1-464