UTICAJ OTPADA NA FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE ZEMLJIŠTA

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 26 ; 2021) (str. 351-356)
 

АУТОР(И): Nataša Stojić, Mira Pucarević, Milica Živković, Vesna Teofilović, Dunja Prokić

Е-АДРЕСА:

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT26.351S

САЖЕТАК:

Eksploatacija zemljišta direktno utiče na fizičko-hemijske karakteristike zemjlišta. Često se mogu videti poljoprivredne površine u neposrednoj blizini deponija. Postavlja se pitanje koliko otpad utiče na proizvodni potencijal zemljišta.  Istraživanje u ovom radu je fokusirano na uticaj deponije komunalnog otpada na fizičko-hemijske karakteristike zemljišta. U uzorcima zemljišta analizirano je: pH u KCl, pH u H2O, CaCO3, humus, ukupni azot, P2O5, K2O i organski ugljenik.  Dobijeni rezultati ukazuju na negativni uticaj otpada na sadržaj OC i sadržaj lakopristupačnog fosfora i kalijuma.

 

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

deponije, fizičko-hemijske karakteristike, plodnost zemljišta, otpad.

ЛИТЕРАТУРА:

Aksentijević S., Kiurski J., Šarenac T. (2017). Plodnost zemljišta – uslov za održivi razvoj. Ekonomija, teorija i praksa 4: 1-16.

Kostić A. (2007). Inženjering zaštite životne sredine: Osnovi inženjeringa uklanjanja postojećeg zagađenja. Beograd: Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Manojlović S., Ubavić M., Bogranović D., Dozet D. (1995). Praktikum iz agrohemije. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Institut za ratarstvo i povrtarstvo.

Mihailović A. (2015). Fizičke karakteristike zemljišta i distribucija teških metala na gradskom području Novog Sada. Doktorska disertacija. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku.

Muckenhausen E. (1975) Die Bodenkunde. Frankfurt a/M, itd: DLG Verlag.

Sekulić P., Kastori R., Hadžić V. (2003) Zaštita zemljišta od degradacije, Naučni institute za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad.