KALKULACIJA PROIZVODNJE KRUŠKE SORTE VILJAMOVKA NA PORODIČNOM GAZDINSTVU

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 26 ; 2021) (str. 139-144) 
 

АУТОР(И): Nela Bojović, Milan Jovanović, Biljana Veljković, Ranko Koprivica, Dušan Marković

Е-АДРЕСА:

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT26.139B

САЖЕТАК:

U radu je data kalkulacija proizvodnje kruške Viljamovke na porodičnom gazdinstvu u ataru sela Kriva Reka u blizini opštine Gornji Milanovac. Zasad je u fazi pune rodnosti i podignut je 2009. godine na površini od 1ha. Za potrebe izrade kalkulacije korišćeni su podaci iz 2018. godine koja je uzeta kao prosečna godina tokom perioda pune rodnosti zasada. Primenom kalkulacije bruto marže analizirani su učinjeni troškovi ostvareni ekonomski rezultati i cena koštanja kruške u proizvodnoj godini.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

viljamovka, troškovi, bruto marža

ЛИТЕРАТУРА:

Lučić P., Paunović G., Kulina M. (2011). Rasadnička proizvodnja – proizvodnja sadnog materijala voćaka. Univerzitet u Kragujevcu Agronomski fakultet u Čačku, ISBN 978-86-87611-16-0.

Lukač-Bulatović M., Vukoje V., Milić D. (2017). Ekonomski indikatori proizvodnje važnijih voćnih vrsta u Vojvodini, Ekonomika poljoprivrede, 64(3): 973-985.

Milić D., Kalanović-Bulatović B., Veljković B. (2013). Menadžment i organizacija voćarsko-vinogradarske proizvodnje. Agronomski fakultet, Čačak.

Mratinić Evica (2012). Kruška Partenon, Beograd, 463.

RZS Republički Zavod za statistiku Srbije 2018: Statistika voćarske proizvodnje rezultati istraživanja o voćnjacima 2017.

Paunović G., Veljković B., Ilić R., Bošković-Rakočević Lj. 2018 Economic analysis of pear orchard establishment, Acta Agriculture Serbica 23(46): 157-165.

Tomašević Dejan (2016). Stanje i mogućnosti izvoza voća iz Srbije, Doktorska disertacija, Univerzitet u Kragujevcu Agronomski fakultet u Čačku, 225.