UTICAJ SORTE I MIKROBIOLOŠKIH PREPARATA NA BROJ I MASU NODULA KOD ORGANSKE PROIZVODNJE PASULJA

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 26 ; 2021) (str. 55-60) 
 

АУТОР(И): Gordana Dozet, Vojin Đukić, Zlatica Miladinov Mamlić, Nenad Đurić, Gorica Cvijanović, Marijana Jovanović Todorović, Dimitrije Dozet

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT26.055D

САЖЕТАК:

Obavljena su trogodišnja istraživanja sa uticajem mikrobioloških preparata i Guaanita na broj i masu nodula na korenu pasulja kod organske proizvodnje. Najveći broj i masa nodula bila je u vremenski povoljnijoj godini sa više vlage. Najmanji broj nodula je bio u varijanti kada se Tiffi nanosio direktno na seme pre seve, dok je masa nodula bila najmanja u kontroli. Utvrđena je pozitivna nesignifikatna korelacija broja i mase nodula sa prinosom. Nodulacija je zavisila od sorte. Primena EM 7 dana pred setvu i kombinacija Guanito pred setvu+EM u cvetanju pokazali su pozitivan uticaj na broj i masu nodula.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

broj i masa nodula, mikrobiološki preparati, pasulj, sorta

ЛИТЕРАТУРА

Carvalho, R.H., Coceição E.J, Favero O.V.,Straliotto R., Araújo a.P. (2020). The Co- inoculation Rhizobium and Bradyrhizobium increases the early nodulation and development common beans. Journal of Soil Science and Plant Nutition, 20, 860-864. Dozet G., Cvijanović G., Vasić M., Đurić N., Đukić V. (2017). Uticaj efektivnih mikroorganizama na prinos pasulja (Phaseolus vulgaris L.) u organskom sistemu gajenja. Zbornik naučnih radova XXXI Savetovanje agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista, 23(1-2), 155-162, Padinska Skela,

Beograd, Institut PKB Agroekonomik.

Dozet G., Đukić V., Miladinov Z., Dozet D., Đurić N., Popović V., kaluđerović D. (2018). Uticaj organskog đubriva i genotipa na prinos soje u suvom ratarenju po organskim principima gajenja. Zbornik naučnih radova XXXII Savetovanje agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista, 24(1-2), 145-152, Padinska Skela, Beograd, Institut PKB Agroekonomik.

Dozet G., S. Abuatwarat, S. Jakšić, Đukić V., Đurić N., Vasić M., Ugrinović M. (2019): Morfološke osobine pasulja gajenog po organskim principima. Zbornik radova 1, XXIV Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, 15-16 Mart, 2019., 75-80.

Graham P.H., Ranalli P. (1997). Common bean (Phaseolus vulgaris L.). Field Crop Research, 53, 131-146. 

http://faostat.fao.org (21.01.2021.: 20:30h)

https://www.helgilibrary.com (22.01.2021.: 21:45h)

Jarak M. i Čolo J. (2007): Mikrobiologija zemljišta, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni faultet, Novi Sad

Marinković, Jelena (2006): Efekat primene Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli u proizvodnji pasulja (Phaseolus vulgaris L.). Magistarska teza, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

Milić V., Mrkovački, N.B., Hrustić M. (2002). Odnos potencijala za azotofiksaciju i prinosa soje. Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi sad, 36, 133-136.