DIVERZITET I ANALIZA KVALITATIVNOG SASTAVA BILJNE ZAJEDNICE STRNIŠTA KAO POTENCIJALNE KRME

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 26 ; 2021) (str. 49-54) 
 

АУТОР(И): Duško Brković, Dalibor Tomić, Snežana Branković

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT26.049B

САЖЕТАК:

U biljnoj zajednici strništa je determinisano 25 taksona, razvrstanih u 22 roda i 13 familija. Od 7 najzastupljenijih porodica, pet je prisutno u ovoj mikrozajednici u kojoj Asteraceae imaju 6 taksona (27,27%), Lamiaceae pet vrsta (20%), a Poaceae pet predstavnika (12%). Za ishranu životinja mogu poslužiti: Galinsoga parviflora Cav., Echinochloa crus-galli (L.) Beauv., Elymus repens (L.) Gould., Amaranthus retroflexus L., u manjoj količini i Chenopodium album L. i Leontodon hispidus L. Potencijalno otrovne biljke za ishranu domaćih životinja su: Colchicum autumnale L., Equisetum arvense L., Equisetum telmateia Ehrh., Ranunculus bulbosus L., Sonhus arvensis L.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

biljna zajednica, korovi, otrovne biljke, krmne biljke

ЛИТЕРАТУРА

Brković D. (2015). Vaskularna flora brdsko-planinskog područja severozapadne Srbije i Šumadije ekolško fitogeografska studija. Doktorska disertacija. Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd. 612.

Filipović I., Pavlović Z., Marković B., Rodin V., Marković O., Gačić N., Atin B., Milićević M. (1978). Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Osnovna geološka karta 1:100000. L34-137 Gornji Milanovac. – Savezni geološki zavod, Beograd. 1.

Holm L.G., Plucknett D.L., Pancho J.V., Herberger J.P. (1977). The world’ sworst weeds ‐ distribution and biology. Univ. Pressof Hawaii, Honolulu. HSU,C. 1975. Taiwangrasses. Taiwanprov. Educ. Assoc., Taipei. pp. 884.

Javorka S., Csapody V. (1979). Iconographia Florae parties Austro-Orientalis Europae Centralis. Academiae Budampest. 1-694.

Josifović M. (1970). Flora of Serbia I-IX. Srpska akademija nauka i metnosti, Beograd. 1-615.

Mišić LJ., Lakušić R. (1990). Livadske biljke. IP“Svjetlost“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva , Sarajevo; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1-227.

Niketić M., Tomović G. (2018). Kritička lista vrsta vaskularne flore Srbije 1. Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd. 1-294.

Stamenković V., Stamenković D. (2015). Naše neškodljivo lekovito bilje III dopunjeno izdanje. Grafičar No5 Vlasotince. Leskovac. 1-177.

Šarić T. (1991). Atlas korova 100 najvažnijih vrsta korovskih biljaka u Jugoslaviji. “Svjetlost” zavod za udžbenike i nastavna sredstva , Sarajevo. 1-221.