SADRŽAJ VITAMINA C U EKSTRAKTIMA ŠIPURKA

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 27; 2022) (str. 541-546)

АУТОР(И): Danijela Stojković, Verica  Jevtić, Maja  Đukić, Đorđe Petrović, Sandra  Jovičić Milić, Marijana Kasalović

Е-АДРЕСА: danijela.stojkovic@kg.ac.rs

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/SBT27.541S

САЖЕТАК:

Šipurak je bogat vitaminom C. Takođe sadrži i provitamin A, vitamine iz B grupe, vitamin K, kao i veliki broj minerala. Šipurak se najčešće koristi za proizvodnju džemova i mermelada. Može se koristiti i za proizvodnju napitaka jer svojim specifičnim ukusom i mirisom značajno doprinosi izgledu i ukusu sokova. Čaj je najpoznatiji način korišćenja ploda šipurka. Zbog visokog sadržaja vitamina  C i pektina može se koristiti za konzerviranje namirnica u kulinarstvu i za pripremu zimnice. Od šipurka se može praviti i lekovito vino.

U ovom radu ispitivani su ekstrakti plodova biljke Šipurak (Rosa canina), dobijenih različitim metodama ekstracije. Određivan je sadržaj ekstahovanih materija, kao i sadržaj vitamina C sa ciljem da se utvrdi koja će metoda dati  najbolje prinose ekstakata.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

infuz, maceracija, ultrazvučna ekstrakcija, ekstrakcija po Soxletu

ЛИТЕРАТУРА:

  • https://bs.wikipedia.org/wik/šipak
  • https://www.zdravisimo.com
  • M.Sarić (1989). Lekovite biljke SR Srbije, SANU, Beograd.
  • Ž. Lepojević (2000). praktikum hemije i tehnologije farmaceutskih proizvoda, Tehnološki fakultet, Novi Sad.
  • Damjanović B. (2007). Ekstrakcija bioaktivnih komponenti, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica.
  • Aćamović-Đoković G., Cvijović M. (2009). Praktikum iz Organske hemije, Agronomski fakultet, Čačak.
  • Douglas S. Skoog, Donald M. West, F. James Holler (1999). Osnove analitičke hemije, Školska knjiga, Zagreb
  • Ranđel Mihajlović (2009). Kvantitativna hemijska analiza – praktikum za vežbe, Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac