VARIJABILNOST SASTAVA ETARSKOG ULJA VRSTE COTINUS COGGYGRIA SCOP. (ANACARDIACEAE) SA TERITORIJE SRBIJE

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 27; 2022) (str. 469-475)

АУТОР(И): Milan Stanković, Tatjana Marković, Nenad Zlatić, Gorica Đelić, Biljana Bojović

Е-АДРЕСА: mstankovic@kg.ac.rs

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/SBT27.469S

САЖЕТАК:

Cilj prikazanog istraživanja je određivanje kvalitativne i kvantitativne varijabilnosti isparljivih jedinjenja u uzorcima vrste Cotinus coggygria Scop. prikupljenih na staništima sa različitim tipom geološke podloge. Tri uzorka etarskih ulja sa krečnjačkih, dva uzorka sa serpentinitskih i jedan sa peskovitog staništa dobijen je metodom hidrodestilacije korišćenjem listova kao biljnog materijala. Na osnovu rezultata, pokazano je da populacije sa krečnjačkih i serpentinitskih staništa sintetišu skoro 2 puta više oksidovanih monoterpena i ugljovodoničnih seskviterpena u odnosu na populacije sa peskovitih staništa. Edafske karakteristike staništa utiču na sastav i zastupljenost mono- i seskviterpena u etarskom ulju.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Cotinus coggygria, krečnjak, serpentinit, pesak, eterična ulja

ЛИТЕРАТУРА:

  • Adams RP. (2009) Identification of Essential Oil Compounds by Gas Chromatography and Mass Spectrometry (fourth ed.) Allured Publishing Corporation, Carol Stream, IL, USA.
  • Barra A. (2009). Factors affecting chemical variability of essential oils: a review of recent developments. Natural Product Communications. 4(8):1147-1154.
  • Kültür Ş. (2007). Medicinal plants used in Kirklareli Province (Turkey). Journal of Ethnopharmacology. 111(2): 341-364.
  • Novaković M., Vučković I., Janaćković P., Soković M., Filipović A., Tešević V., Milosavljević S. (2007). Chemical composition, antibacterial and antifungal activity of the essential oils of Cotinus coggygria from Serbia. Journal of the Serbian Chemical Society. 72(11): 1045-1051.
  • Simon A., Wilhelmy M., Klosterhuber R., Cocuzza E., Geitner C., Katzensteiner K. (2021). A system for classifying subsolum geological substrates as a basis for describing soil formation. Catena, 198, 105026.