HIDROHEMIJSKA OCENA KVALITETA VODE ZA NAVODNJAVANJE U BANATU, SRBIJA

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 27; 2022) (str. 371-376)

АУТОР(И): Milica Vranešević, Atila Bezdan, Boško Blagojević, Gordana Šekularac, Radovan  Savić, Miroljub Aksić

Е-АДРЕСА: milica.vranesevic@polj.edu.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT27.371V

САЖЕТАК:

U radu se daje ocena upotrebljivosti vode Banatskih vodotokova, Zlatice, Brzave i Kikindskog kanala kao potencijalnih izvorišta za navodnjavanje, na osnovu mesečnih uzoraka sa mernih stanica Markovićevo, Vrbica i Novo Miloševo tokom vegetacionih sezona od 2007. do 2019. godine. Cilj istraživanja je ispitati kvalitet vode sa osnovnog hemijskog aspekta kako bi se ispitala mogućnost korišćenja ovih vodotoka za svrhu navodnjavanja. Većina uzoraka po različitim parametrima kvaliteta spada u klasu vode odgovarajućeg kvaliteta, što ukazuje na činjenicu da su ispitivani vodotoci dobri kao izvorišta za navodnjavanje.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

kvalitet vode, navodnjavanje, Banat

ЛИТЕРАТУРА:

  • Belić S., Savić R., Belić A. (2001). Ocena upotrebljivosti vode za navodnjavanje, Ekoist, str. 146-150, Donji Milanovac
  • Belić S., Belić A., Savić R., Maksimović I., Nešić Lj., Vranešević M. (2011). Upotrebljivost voda za navodnjavanje, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.
  • Eaton F.M. (1950). Significance of carbonate in irrigation water. Soil Sci. 69 (2), 123–133.
  • Glover C.R. (1996). Irrigation Water Classification Systems, Guide A-116, Las Cruces, NM 5C, 2.
  • Karunanidhi D., Aravinthasamy P., Subramani T., Raj Setia (2021). Groundwater suitability estimation for sustainable drinking water supply and food production in a semi-urban area of south India: a special focus on risk evaluation for making healthy society. Sustain. Cities Soc. 73.
  • Kumar M.P., Kumar A.S., Pradeep T., Suresh M., Ramesh S. (2016). Assessment of the Groundwater Quality for Irrigation Purposes in Rasipuram Taluk, Tamilnadu, India. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, Vol. 6, No.10, pp. 547-553.
  • Richard L.A. (1954). Diagnosis and improvement of saline alkali soils. In: US Department of Agriculture, Hand Book No. 60, p. 160.
  • Sultana N., Haque M.A., Elahi S.F. (2009). Evaluation of Surface Irrigation Water Quality in Muktagacha Upazila of Bangladesh, Songlanakarin J. Sci. Technol, 31 (2), 229-235.
  • http://www.hidmet.gov.rs/