FIZIČKE OSOBINE ZEMLJIŠTA U FUNKCIJI TIPA ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 27; 2022) (str. 359-364)

АУТОР(И): Bogdan Garalejić, Helena Majstorović, Maja Sudimac, Miloš Pavlović, Vladimir Čolović

Е-АДРЕСА: b.garalejic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT27.359G

САЖЕТАК:

Ispitivanja plodnosti zemljišta naglašavaju tesnu uzajamnu povezanost svih faktora plodnosti zemljišta počev od sastava i osobina zemljišta, pedogenetskih faktora, intezivne interakcije klimatskih faktora, različitih bioloških, hemijskih i fizičkih procesa i neizostavnog uticaja čoveka kroz primenu raznih agrotehničkih mera u različitom inezitetu i dužini vremena primene. Istraživanje u ovom radu je fokusirano na povezanost nekih od fizičkih osobina zemljišta sa tipom zemljišta odnosno osnovnim karakteristikama koje ga definišu sa aspekta njegove proizvodne sposobnosti.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

tipovi zemljišta, fizičke osobine

ЛИТЕРАТУРА:

  • Nawaz, M.F., Bourrié, G. & Trolard, F. Soil compaction impact and modelling. A review. Agron. Sustain. Dev. 33, 291–309 (2013).
  • Bošnjak Đ. (urednik) (1997), Metode istraživanja i određivanja fizičkih svojstava zemljišta. Jugoslovensko društvo za prouĉavanje zemljišta, Komisija za fiziku zemljišta. Novi Sad.
  • Milivoj Belić, Ljiljana Nešić, Vladimir Ćirić (2014). Praktikum iz pedologije, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
  • N. Vučić (1987). Vodni, vazdušni i toplotni režim zemljišta, Novi Sad: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Matica Srpska, Poljoprivredni fakultet-Institut za ratarstvo i povrtarstvo
  • Miljković, N. (1977): Praktikum iz pedologije, Novi Sad.
  • Miodrag Živković (1983). Pedologija, Prva knjiga, Geneza, sastav i osobine zemljišta. Beograd: Poljoprivredni fakultet