KOMPARACIJA PORODNE MASE JAGNJADI SJENIČKE PRAMENKE SA RAZLIČITIH LOKALITETA RAŠKE OBLASTI

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 27; 2022) (str. 237-242)

AUTOR(I): Boban Jašović, Radojica Đoković, Bisa Radović, Jovan Stojković, Božidar Milošević, Miloš Petrović

E-ADRESA: boban.jasovic@pr.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT27.237J

SAŽETAK:

Osnovni cilj ovog istraživanja je da se ispitaju uticaji ekstenzivnog načina gajenja i njihovih interakcija na rezultate odgajivanja jagnjadi rase sjenička pramenka, tačnije uticaj vrednosti mase tela jagnjadi gajenih na četiri različita lokaliteta: Novi Pazar, Raška, Tutin, Sjenica. Vršena su ispitivanja jagnjadi od januara 2018. do aprila 2020. godine. Prosečna porodna masa jagnjadi sjeničke pramenke za 2018 godinu iznosi 2,98 kg, za 2019 godinu iznosi 3,03 kg, Prosečna porodna masa jagnjadi sjeničke pramenke za 2020 godinu iznosi 3,32 kg. Najveća prosečna porodna masa jagnjadi izmerena je u sjenici i iznosila je 3,55 kg, a najmanja u Tutinu sa 2,59 kg. U Novom Pazaru 3,36 kg, a u Raški 3,41 kg. Razlika u porodnoj masi između jagnjadi može se tumačiti uslovima gajenja, selekciji ovaca i ishrani.

KLJUČNE REČI:

sjenička pramenka, porodna masa, jagnje, lokalitet

LITERATURA:

  • Antić, A.(1966): Korelacija između nekih proizvodnih svojstava metohijske beloglave ovce – bardoke. Stočarstvo, 3-4, Zagreb.
  • Mekić, C., Trifunović, G., Perišić, P., Vujić, R., Petrović, M.P. (2008): Uticaj farme, pola i tipa rođenja na telesnu masu jagwadi za vreme dojnog perioda. Biotechnology of animal husbandry, 24 (spec issue), 137-142
  • Petrović P.M, Sretenović Lj, Ružić Muslić D, Mekić C, Maksimović N. (2009): The effect of the level of application of selection and breedeng criteriaas factor of sustainable sheep production on productive traits of sheep in extensive rearing system. Biotechnology in Animal Husbandry, vol 25.1-2,111-119.
  • Petrović, M. P., Ružić-Muslić, D., Caro Petrović, V., Maksimović, N. (2011): Influence of environmental factors on birth weight varibality of indigenous Serbian breeds of sheep. African Journal of Biotechnology, 10(22), 4673-4676.
  • Simijonović, V., Jašović, M.(1989): Prilog ispitivanja težinskog razvoja jagnjadi bardoke – bele metohijske ovce i baljuše – crnoglave metohijske ovce. Stočarstvo, 11 – 12, Zagreb.
  • Trajić, D.(1978): Ukrštanje više rasa ovaca i heterozis efekat na težinu pri jagnjenju, odlučivanju, ukupnom i dnevnom  prirastu. Stočarstvo, 3 – 4, Zagreb.