UTICAJ FOLIJARNE PRIMENE NPK ĐUBRIVA SA MIKROELEMENTIMA I EFEKTIVNIH MIKROORGANIZAMA NA PRINOS SOJE

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 27; 2022) (str. 111-116)

АУТОР(И): Gordana Dozet, Vojin Đukić, Jegor Miladinović, Zlatica Mamlić, Gorica Cvijanović, Snežana Jakšić, Olga Kandelinskaja

Е-АДРЕСА: dozetg@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT27.111D

САЖЕТАК:

Visoki prinosi i stabilnaproizvodnja soje pod direktnim su uticajem količini i dostupnosti hraniva biljkama. Cilj ovih istraživanja je ispitivanje uticaja NPK đubriva sa mikroelementima i efektivnih mikroorganizama na prinos kod tri sorte soje, različitih grupa zrenja. Efektivni mikroorganizmi i NPK đubrivo sa mikroelementima statistički veoma značajno povećavaju prinos soje. Efektivni mikroorganizmi povećali su prinos za 7,28%, NPK đubrivo sa mikroelementima za 11,20%, dok kombinacija efektivnih mikroorganizama i NPK đubriva sa mikroelemntima povećava prinos soje za 14,86%.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

soja, prinos, NPK đubrivo, efektivni mikroorganizmi

ЛИТЕРАТУРА:

Bajagić M., Đukić V., Miladinov Z., Dozet G., Cvijanović G., Miladinović J., Cvijanović V(2021). Effects of autumn and spring primary tillage on soybean yield and 1000-grain weight in the agro-ecological conditions of Serbia, Agro-knowledge Journal, Univesity of Banjaluka, Faculty of Agriculture, vol.22, no.2,37-47.

Cvijanović Marija (2017). Efekat niskofrekventnog elektromagnetnog polja i bioloških komponenti na prinos i kvalitet semena u održivoj proizvodnji soje. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Zemun, 1-247.

Dozet Gordana (2009). Uticaj đubrenja predkulture azotom i primene Co i Mo na prinos i osobine zrna soje. Doktorska disertacija, Megatrend univerzitet Beograd, Fakultet za biofarming-Bačka Topola, 1-154.

Dozet G., Cvijanović G., Đukić V., Cvijanović D., Kostadinović Lj. (2014). Effect of microbial fertilizer on soybean yield in organic and conventional production. Turkish Journal of Agriculture and Natural Sciences, Special Issue 1, 2014, 1333-1339.

Dozet G., Đukić V., Cvijanović G., Đurić N., Cvijanović V., Miladinović J., Marinković J. (2021a). Uticaj folijarnog đubrenja na prinos soje. Zbornik radova Nacionalnog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Biotehnologija i savremeni pristup u gajenju i oplemenjivanju bilja“ 15. decembar 2021. Smederevska Palanka, 301-308.

Dozet G., Đukić V., Mamlić Z., Miladinović J., Đurić N., Jovanović Todorović M., Jakšić S. (2021b). Uticaj jesenjeg i prolećnog đubrenja soje na prinos zrna i sadržaj ulja. Uljarstvo, vol. 52, br. 1, 27-33.

Đukić Vojin (2009). Morfološke i proizvodne osobine soje ispitivane u  plodoredu sa pšenicom i kukuruzom. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Zemun, 1-127.

Đukić V., Miladinov Z., Balešević-Tubić S., Miladinović J., Đorđević V., Valan D., Petrović K. (2018). Kritični momenti u proizvodnji soje. Zbornik referata 52. Savetovanja agronoma i poljoprivrednika Srbije (SAPS), Zlatibor, 21-27. Januar 2018. Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 34-44.

Miladinov Z., Đukić V., Ćeran M., Valan D., Dozet G., Tatić M., Ranđelović P. (2018). Uticaj folijarne prihrane na sadržaj proteina i ulja u zrnu soje, Zbornik radova 59. Savetovanje industrije ulja: „Proizvodnja i prerada uljarica“, 17-22. Jun 2018, Herceg Novi, Crna Gora, 73-78.

Ranđelović P., Đukić V., Dozet G., Đorđević V., Petrović K., Miladinov Z., Ćeran M. (2019). Povećanje prinosa soje folijarnom prihranom biljaka. Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem „Održiva poljoprivredna proizvodnja – Uloga poljoprivrede u zaštiti životne sredine“, 18. Oktobar, 2019., Bačka Topola, 55-62.