KALKULACIJA PROIZVODNJE KROMPIRA NA GAZDINSTVU U USLOVIMA DRAGAČEVA

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 27; 2022) (str. 45-50)

АУТОР(И): Nataša Bezarević, Biljana Veljković, Goran Dugalić, Ranko Koprivica, Miloš Marjanović, Bratislav Mijailović

Е-АДРЕСА: nata.natasa96@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT27.045B

САЖЕТАК:

Cilj rada je kalkulacija troškova proizvodnje krompira na površini od 1,5 ha u 2020. godini na poljoprivrednom gazdinstvu Mijailović u selu Gornja Kravarica, opštini Lučani. Analizirana je ekonomska isplativost proizvodnje. Prikazana je kalkulacija troškova, izračunata bruto marža, kao i analiza osetljivosti bruto marže, kao značajnog pokazatelja uspešnosti proizvodnje u odnosu na postignuti prinos i prodajnu cenu krompira. Ostvaren je ukupan prinos merkantilnog krompira 65 t i prosečna prodajna cena od 15 RSD po kg. Za utvrđivanje finansijskog rezultata u odnos su uzeti svi prihodi i rashodi pa je u posmatranoj godini ostvarena bruto marža iznosila 335.362 RSD.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

krompir, kalkulacija, bruto marža, analiza osetljivosti

ЛИТЕРАТУРА:

  • Dugalić, Marijana, Dugalić, G., Bošković-Rakočević, Ljiljana, Dinić, Z., Anita, Todorović (2021). Suitability of leached soils of Western Serbia for potato growing Acta Agriculturae Serbica, 26 (52), 179‒182,
  • Jeločnik, M., Subić, J., Nastić, L. (2021). Upravljanje troškovima na poljoprivrednim gazdinstvima, Monografija, Institut za ekonomiku poljoprivrede str. 1-97
  • Maksimović, P. (1996). Proizvodnja krompira, Agronomski fakultet u Čačku, “Premis-Graf“, Beograd, 1-171.
  • Milošević, D. (2009). Zaštita krompira, bolesti, štetočine, korovi, semenarstvo, Agronomski fakultet u Čačku, 1-358.
  • Puškarić, A. (2007). Stanje i tendencije tržišta krompira u Republici Srbiji, Monografija, Institut za ekonomiku poljoprivrede str. 1-406.
  • Živković, D., Munćan, P., Rajić, Z. (1992). Mogućnosti i ekonomski položaj proizvodnje krompira u brdsko-planinskom području Srbije, Zbornik radova, Uslovi, mogućnosti, prerada i tržište krompira, Guča, 131-136.