UTICAJ GODINE I SORTE SOJE NA BROJ I MASU ZRNA PO BILJCI

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 27; 2022) (str. 21-26)

АУТОР(И): Vojin Đukić, Jegor Miladinović, Zlatica Mamlić, Gordana Dozet, Marija Bajagić, Dragana Miljaković, Jelena Marinković

Е-АДРЕСА: vojin.djukic@ifvcns.ns.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT27.021DJ

САЖЕТАК:

Broj zrna i masa zrna po biljci su morfološke osobine koje direktno utiču na ostvareni prinos soje. Cilj ovih istraživanja je ispitivanje uticaja godine i različitih sorti na broj zrna i masu zrna po biljci. U 2017. godini i 2021. godini broj i masa zrna po biljci bili su statistički veoma značajno niži u odnosu na ostale godine istraživanja. Posmatrane morfološke osobine imaju najviše vrednosti kod sorte soje sa najdužim vegetacionim periodom, broj zrna po biljci bio je statistički veoma značajno viši kod sorte Rubin u odnosu na sorte Sava i Galina, dok je masa zrna po biljci statistički veoma značajno viša kod sorte Rubin u odnosu na sortu Galina i statistički značajno viša u odnosu na sortu Sava.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

soja, broj zrna, masa zrna, godina, sorta

ЛИТЕРАТУРА:

  • Dozet G., Đukić V., Miladinov Z., Đurić N., Ugrenović V., Cvijanović V., Jakšić S, (2019). Prinos soje u organskoj proizvodnji. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, Vol. 25, br. 1-2, 173-180. Beograd, Srbija.
  • Đukić V. (2009). Morfološke i proizvodne osobine soje ispitivane u plodoredu sa pšenicom i kukuruzom. Doktorska disertacija, 127 str. Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Zemun, Srbija.
  • Đukić V., Đorđević V., Popović V., Kostić M., Ilić A., Dozet G. (2009). Uticaj đubrenja na prinos soje, Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, sveska 46, 17-22.
  • Đukić V., Miladinov Z., Balešević-Tubić S., Miladinović J., Đorđević V., Valan D., Petrović K. (2018). Kritični momenti u proizvodnji soje, Zbornik referata 52. Savetovanja agronoma i poljoprivrednika Srbije (SAPS), Zlatibor, 21-27. Januar 2018. Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 34-44.
  • Đukić V., Dozet G., Miladinov Z., Cvijanović M., Vasiljević M., Cvijanović G., Ranđelović P. (2019). Promena morfoloških osobina soje pri različitom sklopu biljaka. Zbornik radova 1, XXIV Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, 215-220. Čačak, 15-16 Mart, 2019., Srbija.
  • Đukić V., Miladinović J., Balešević-Tubić S., Đorđević V., Petrović K., Ćeran M., Miladinov Z. (2019a). Soja u 2018. godini. Zbornik referata 53. Savetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije (SAPS), 33-41. Zlatibor, 27-31. Januar  2019.
  • Đukić V., Miladinović J., Mamlić Z., Vasiljević S., Nikolić Z., Bajagić M., Kandelinskaja (2021). Uticaj godine i sorte na pojedine morfološke osobine soje. Zbornik radova Nacionalnog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem
  • „Biotehnologija i savremeni pristup u gajenju i oplemenjivanju bilja“, 15. Decembar 2021. Smederevska Palanka, 293-300.
  • Miladinov Z., Stojanović D., Đukić V., Balešević-Tubić S., Miladinović J., Cvijanović M., Dozet G. (2017). Prinos i kvalitet novopriznatih NS sorti soje. Zbornik radova 58. Savetovanja industrije ulja: „Proizvodnja i prerada uljarica“, 18-23. Jun 2017., 75-82. Herceg Novi, Crna Gora.