УЗАЈАМНО ДЕЛОВАЊЕ СИМЕТРИЈЕ И ТИНТИНАБУЛИ ТЕХНИКЕ У КОМПОЗИЦИЈИ „FRATRES“ АРВА ПЕРТА У КОРЕЛАЦИЈИ СА ИЗВОЂАЧКИМ АСПЕКТОМ ДЕЛА

Музички Талас 52 (2023) (стр. 42-54) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ката Стојановић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: kata.stojanovic97@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/MT52.42S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Рад се бави композиционим и извођачким приступом анализи дела Fratres естонског композитора Арва Перта. Ауторов стваралачки credo израстао је из специфичне уметничке и животне идеологије коју је доследно спроводио у својим делима, кроз јединствени музички језик тинтинабули. Он је комбино- ван с принципом статичних и динамичних симетрија, при чему је између њих успостављено узајамно деловање. Обе анализе разматране су према методологији америчког музиколога Џона Ринка. Избор технике примењене у свакој варијацији је повезан с природом тинтинабулија, која се везује за евокацију звука звона.

Свака варијација пред извођача поставља техничке проблеме с којима се музичар сусреће, а у циљу што квалитетније и веродостојније интерпретације потребно је да их аналитички освести и креативно разреши.

Међусобни однос теоријске и интерпретативне анализе разматран у раду је сапостављен и коресподентан. Основни принципи и закључци оба аналитичка приступа иду у прилог тврдњи да су стваралачки и извођачки аспекти нераскидиво повезани и зависни једни од других. Да би се интерпретација протумачила на стилски и концептуално адекватан начин, неопходно је да се аналитички закључци ставе у функцију извођења. Ипак, при томе је потребно показати креативност и, уколико се за тиме укаже потреба, теоријске закључке супротставити извођачкој анализи, како би се добио целовит и одговарајући резултат. На тај начин се интерпретација квалитативно издваја у односу на традиционалну концепцију, истовремено јој дајући индивидуални печат

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Арво Перт, тинтинабули, симетрија, музичка анализа, анализа интерпретације, Fratres.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Bostonia, Marguerite (2009): Musical, Cultural and Performance Structures in the Organ Works of Arvo Part, unpublished PhD , West Virginia University, 43.
 • Bostonia, Marguerite (2012): „Bells as inspiration for tintinabulation“ in: The Cambridge Companion to Arvo Pärt, Andrew Shenton, Cambridge University Press, Cambridge, 128.
 • Elste, Martin (1988): An Interview with Arvo Pärt, https://arvopart.ee/en/arvo-part/article/ an-interview-with-arvo-part/
 • Hillier, Paul (1997): Arvo Pärt, Oxford University Press, 91, 93,
 • Lubow, Arthur (2010): „The Sound of spirit“, The New York Times Magazine, https://www.nytimes. com/2010/10/17/magazine/17part-t.html
 • Quinn, Peter (2012) „Pärt, Arvo“, BBC Music Magazine.
 • Rink, John (2002): (ed), Musical Performance: A Guide to Understanding, Cambridge University Press, 35–58.
 • Sabo, Anica (2012): Ispoljavanje simetrije u muzičkom obliku – pitanja metodologije analize, Fakultet muzičke umetnosti,
 • Salom, Iva (2015): Analiza akustičkih karakteristika zvuka zvona, doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet.
 • Zivanovic, Rade (2012): Arvo Pärt’s Fratres and his Tintinnabuli Terchnique, Unversity of Agder,
 • Wescot, Wendell (1970): Bells and Their Music With a Recording if bell Sounds, P. Putnam’s Sons, New York, 39.
Извори преузети са Интернета: