„А ГАЛАКСИЈА ОКОЛО СИЈА“ – MAGNUM OPUS ВЛАДАНА РАДОВАНОВИЋА

Музички Талас 52 (2023) (стр. 18-32) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Биљана Лековић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: biljana_sreckovic@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/MT52.18L

САЖЕТАК / ABSTRACT:

А галаксија около сија представља монументално, изразито сложено и слојеви- то остварење које припада сфери синтезијске уметности, аутентичном концепту на којем је Владан Радовановић радиo још од 1957. године, а који подразумева, најопштије речено, уодношавање различитих, тј. „разночулних медија“. Радовановићева континуирана и предана уметничка истраживања, делања или, како би он нагласио, „духотворења“, усмерена ка реализацији синтезијске уметности, добијају најкомплекснију реализацију управо у овом остварењу које можемо појмити као врхунац његовог стваралаштва, те његов magnum opus. Док, с једне стране, ово дело сублимира лични пут уметника у контексту његове поетике и локалне уметничке

сцене, на којој, са сигурношћу можемо рећи, нема пандана ни узора, с друге, оно представља и пример уметничке праксе референтне и репрезентативне на светском нивоу. Овакав исход последица је, између осталог, Радовановићеве истанчане уметничке интуиције, даровитости и изражене визионарске способности да самоуверено ’корача’ испред свог времена, због чега је у многим уметничким областима његова пионирска улога неупитна. Управо и овај рад, као најсложенији пример његовог синтезијског дела, потврђује уникатну пози- цију Радовановића као ствараоца у сфери домаће уметности, а и шире. У средишту овог текста је представљање и аналитичко читање остварења А галаксија около сија, најпре из визуре ауторове поетике/аутопоетике (што обухвата како сагледавање самог процеса настанка, техничких особености, тако и разматрање свих аспеката укључених медијских нити, од материјалних до значењских), као и теоријско проблематизовање основних идеја које су у његовој основи.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Владан Радовановић, синтезијска уметност, вишемедијска уметност, медији, инсталација, синтезијска инсталација, пар- тиципаторна уметност – „полиинтеракција

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

Цитирана литература:
 • Bandt, Ros (2006): “Sound Installation: blurring the boundaries of the eye, the ear, space and time”, Contemporary Music Review, vol. 25, Issue 4, 353–367. https://doi.org/10.1080/07494460600761021.
 • Беланчић, Милорад (2013): „Један особени плурализам (О опусу Владана Радовановића)“, Стварала- штво Владана Радовановића – зборник радова, Универзитет уметности у Београду, Београд, 189–202.
 • Bishop, Claire (2012): Artificial Hells – Participatory Art and the Politics of Spectatorship. London/New York: Verso, 1, 2.
 • Bishop, Claire (2005): Installation Art. London: Tate Publishing.
 • Васић, Чедомир (2021): „Ка тоталном уметничком делу“, у: А галаксија около сија/And the Galaxy Shines Around, каталог са изложбе, Rams Gallery, Београд, 33–39.
 • Велмар-Јанковић, Светлана (2013): „О прозним исказима Владана Радовановића“, Стваралаштво Вла- дана Радовановића – зборник радова, Универзитет уметности у Београду, Београд, 100–123.
  Веселиновић-Хофман, Мирјана (2007): Пред музичким делом, Завод за уџбенике, Београд, 100–101.
 • Делез, Жил (2017):. Шта је стваралачки чин?, ФМК, Београд, 3–4.
 • Делез, Жил (2010): Преговори (1972–1990). Каропос, Лозница, 214.
 • Денегри, Јеша (2021): „Razgovor sa Vladanom Radovanovićem (1. deo)“, ASA (Аrchitectura/Scientia/Ars – Arhitektura/Nauka/Umetnost), br. 9, 80–85.
  Јанковић, Ивана (2003): „Синтезијска уметност Владана Радовановића“, Музикологија, бр. 3, 141–186.
 • Јоцић, Милош (2021): „Визуелни елементи у прози српске неоавангарде и постмодернизма“, докторска дисертација, рукопис, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, ментор др Гојко Тешић, ред. проф. https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18609.
 • Лазар, Александра (2022): „Аrs totum requirit hominem“, https://art.wiener.co.rs/news/ars-totum-requirit- hominem-2/.
  Лековић, Биљана (2019): Sound art/звуковна уметност: музиколошка перспектива – теорије. Београд: Универзитет уметности, Катедра за музикологију.
 • Медић, Милена (1997): „Разговор са Владаном Радовановићем“, Музички талас. бр. 3–6, год. 4, Clio, Београд, XVI–XXIII.
 • Микић, Весна (2013): „Владан Радовановић – синтезијска уметност или умеће успостављања релација“, Стваралаштво Владана Радовановића – зборник радова. Универзитет уметности у Београду, Београд, 178–188.
 • Милин, Мелита (2021): „A галаксија около сија“, у: А галаксија около сија/And the Galaxy Shines Around, каталог са изложбе, Rams Gallery, Београд, 26–32.
 • Радовановић, Владан (2021): „А галаксија около сија – поетика пројекта“, А галаксија около сија/And the Galaxy Shines Around, каталог пројекта, Rams Gallery, Београд, 2–22.
 • Радовановић, Владан (2005): „Синтезијска уметност/Art Synthesis“. Владан Радовановић – Синтезиј- ска уметност/Art Synthesis – Једномедијско и вишемедијско стваралаштво Владана Радовановића, 1947–2005/Vladan Radovanović – Mono-media and Polymedia Art, 1947–2005, Народни музеј Крагујевац, Крагујевац, 138–154.
  Ferrando, Francesca (2019): Philosophical Posthumanism, Bloomsbury Academic, London, New York, 39.
 • Шуица, Никола (2013): „Метаморфички поступак у воковизуелним делима Владана Радовановћа“. Стваралаштво Владана Радовановића – зборник радова, Универзитет уметности у Београду, Београд, 139–159.
Вебографија: