„LONESOME SKYSCRAPER“ – ЈЕДИНСТВО НЕСПОЈИВОГ

Музички Талас 52 (2023) (стр. 2-16) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ивана Огњановић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: ivana.ognjanovic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/MT52.02O

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У овом раду се бавим анализом процеса проналаска и обраде звучних узорака на примеру моје електроакустичне композиције Lonesome Skyscraper, за симфонијски оркестар и електронику. Намера ми је да покажем колико је звучни узорак пресудно важан у мом композиционом поступку од самог почетка бављења електроакустичном музиком; колико ми је важан његов одабир, где је снимљен, како је обрађен, каква му је унутрашња структура, и од чега све зависи како ће се градити музички ток у односу на њих.

Други аспект овог рада је осврт на начине превода обрађених звучних узорака у оркестарски медиј, као и на оркестрационе поступке који приближавају та два врло далека света. Циљ ових поступака је да се створи звучна слика органског јединства неспојивог акустичног и електронског слоја, који кроз дијалог и мењање улога, спаја ове две независне, али комплементарне музичке нарације

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Lonesome Skyscraper, звучни узорак, спектрална анализа, обрада звука

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • C. Agon, J. Bresson, M. Stroppa, OMChroma: „Compositional Control of Sound Synthesis“, in Computer Мusic Journal, The MIT Press, Vol. 35, No 2, 67–83.
  • J. R. Pierce (1983): The Science of Musical Soul, Scientific American Books, New York and San Francisco, 242.
  • C. Roads (1996): The Computer Music Tutorial, MIT-Press, Cambridge, Massachusetts.
  • M. Stroppa (1989): ”Musical information organisms: An approach to composition”, Contempopary Music Review, Music and the Cognitive Sciences”, Harwood Academic Publichers, Vol. 4, 131–163.
  • M. Stroppa (2011): The compositional control of sound synthesis: From Traiettoria to OMChroma, Centre for Interdisciplinary Research in Music Media and Technology (CIRMMT). Distinguished Lectures in the Science and Technology of Music, McGill University, Montréal, Québec [Video file], ‹https://www.youtube.com/ watch?v=6B4CsSwAyqE›
  • V. Tiffon, N. Sprenger-Ohana (2011):, ”The Creative process in Traiettoria: the genesis of Marco Stroppa’s Musical Though”, in: Contemporary Music Review, Taylor & Francis Online, 20/5 ‹https://www.tandfonline. com/doi/full/10.1080/07494467.2011.665580›