Specifičnosti osiguranog slučaja u osiguranju od pravne zaštite / The characteristics of insured case in legal expenses insurance

Evropska revija za pravo osiguranja Vol. XX, No. 2 (2021), (стр. 24-32)

АУТОР(И): Loris BELANIĆ

Е-АДРЕСА: lorisb@pravri.hr

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/ERPO2002.24B

САЖЕТАК:

Predmet pokrića osiguranja pravne zaštite jesu razni pravni troškovi koji su potrebni kako bi stranka ostva- rila zaštitu svojih prava. Osigurani slučaj, a time i obaveza osiguravača pravne zaštite nisu vezani za nastanak pravnih troškova, već za potrebu za pružanjem pravne pomoći (pravne zaštite), a što vremenski prethodi na- stanku pravnih troškova. U radu se pokušava definisati osigurani slučaj u osiguranju pravne zaštite. S obzirom na postojanje više vrsta pokrića u osiguranju pravne zaštite, naglašava se nemogućnost jedinstvenog određenja osiguranog slučaja. Obradi navedene problematike pristupa se komparativno uz prikaz rešenja iz uslova osiguranja i sudske prakse u nemačkom pravu.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

osigurani slučaj, pravni troškovi, osigu- ranje pravne zaštite

ЛИТЕРАТУРА:

Bühren Van, H., Plote, H. (2007). ARB Rechtsschutzversicherung Kommentar, München: Verlag C. H. Beck.

Džidić, M., Ćurković, M. (2017). Pravo osiguranja, Mostar: Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru.

Gehlen Von, H. (1995). Die Beeinflussungdes Versicherungsfallsdurchden Versiherungsnehmerinder Rechtsschutzversiherung, Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang.

G es etzü b er den        V er i s h er un gsv er t ra g (Versicherungsvertragsgesetz – VVG, njemački Zakon o ugovoru o osiguranju), od 23. 11. 2007, BGBl. I S. 2631, zadnje

mijenjan člankom 2. Zakona od 10. 7. 2020. (BGBl. I S. 1653).

Harbauer, W. (2004). Rechtsschutzversicherung, Kommentarzuden Allgemeinen Bedingugenfürdie

Rechtsschutzversicherug (ARB 75 und ARB 94/2000), 7. völligneubearbeite Aufl. München: Verlag C. H. Beck.

Ivanjko, Š. (2005). Osiguranje pravne zaštite, u: Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Mostar, 3, 39-49.

Mann, C. (1994). Diezeitlichebeschränkungdes Versicherungsschutzesinder Rechtsschutzversicherung, Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang.

Olenhusen Von, A. G. (1978). Der Eintrittdes Versicherungsfallsinder Rechtsschutzvericherung – ZurAuselgung von § 14 ARB, Versischerungsrecht, 296- 302.

Plote, H. (2000). Anwaltund Rechtsschutzversicherug, München: C. H. Beck`sche Verlagsbuchhandlung.

Winter, G. (1985). Behaupteter Rechtsverstoßund Wartefristinder Rechtsschutzvericherung, Versischerungsrecht, 116-129.

Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine RH, 35/05, 41/08, 125/11, 78.