Fakultativna međunarodna pravila u oblasti ugovornog prava reosiguranja / Optional international rules in the field of reinsurance contract law

Evropska revija za pravo osiguranja Vol. XX, No. 1 (2021), (стр. 38-51) 

АУТОР: Slobodan Jovanović, Ozren Uzelac

Е-АДРЕСА: nsjovanovic@sbb.rs; uzelacozren@ef.uns.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/ERPO2001.38J

САЖЕТАК:

Stanje zakonske neregulisanosti ugovora o reosi- guranju zadržalo se sve do danas. Jedan od razloga za uzdržanost u zakonskom normiranju ugovora o reo- siguranju leži u činjenici da reosiguranje predstavlja pravni posao između profesionalaca − dva pravna lica koja poseduju adekvatno stručno znanje i kojima nije potreban poseban zakonski okvir kojim bi bio regulisan njihov pravni odnos. Međutim, posle izbijanja svetske finansijske krize krajem 2007. godine, postalo je oči- gledno da se finansijski sektor morao podvrgnuti stro- žim pravilima o upravljanju rizicima i obezbeđivanju dovoljno kapitala za njihovo pokrivanje, ukoliko to nije moguće na druge načine. U tom smislu je i u oblasti ugovornog prava reosiguranja pokrenuta inicijativa za formulisanjem odgovarajućeg pravnog okvira na nad- nacionalnom nivou 2015. godine. Prva verzija Principa ugovornog prava reosiguranja objavljena je u novem- bru 2019. godine i ona je predmet pažnje u ovom radu. Autori u ovom radu istražuju sadržinu i dejstvo odredbi ovih Principa, kao i relevantne odredbe Pravila među- narodnih trgovinskih ugovora Međunarodnog institu- ta za unifikaciju privatnog prava iz 2016. godine, koje se primenjuju kao dopunski pravni izvor na ugovorno pravo reosiguranja. Prilikom ovog istraživanja, autori su prvenstveno imali u vidu pomenuta rešenja i njihovo dejstvo na prava i obaveze reosiguravača i reosigurani- ka, uz osvrt na stavove pravne teorije reosiguranja.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

reosiguranje, reosiguravač, reosiguranik, principi, bitne činjenice, istovetnost sudbina, istovetnost isplata, alokacija šteta, akumulacija šteta

ЛИТЕРАТУРА

 • Bork, K., Wandt, M. (2019a). The modern Guidon de la Mer: the Principles of Reinsurance Contract Law (PRICL), Versicherungsrecht −Zeitschrift für Versicherungsrecht, Haftungs- und Schadensrecht, Heft 23, 1468−1477.
 • Bork, K., Wandt, M. (2019b). Comments in Chapter 3, Heiss, H., Schauer, M., Wandt, M. (Eds) in: Principles of Reinsurance Contract Law (PRICL) − PUPR (64−78). Zurich, Vienna, Frankfurt am Main: Project Group on Principles of Reinsurance Contract Law (PRICL Project Group); Rome: International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).
 • Bork, K., Wandt, M. (2020). Mehr Rechtssicherheit in der Rückversicherung, Versicherungswirtschaft, Magazin für Führungskräfte und Entscheider, 75. Jahrgang, Februar 2020, 78−81.
 • Contract Certainty Code of Practice − Principles & guidance, September 2018. London: The Society of Lloyd’s, IUA, LMA, ABI, BIBA and LIIBA.
 • Gerathewohl, K. et al. (1980). Reinsurance Principles and Practice, Vol. 1. Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft e.V.
 • Heiss, H. (2018). From Contract Certainty to Legal Certainty for Reinsurance Transactions: The Principles of Reinsurance Contract Law (PRICL), Scandinavian Studies in Law, 64, 91−114.
 • Heiss, H., Schauer, M., Wandt, M. (Eds). (November 2019). Principles of Reinsurance Contract Law (PRICL) − PUPR. Zurich, Vienna, Frankfurt am Main: Project Group on Principles of Reinsurance Contract Law (PRICL Project Group); Rome: International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).
 • Heiss, H. (November 2019a). Comments in Chapter 1, Heiss, H., Schauer, M., Wandt, M. (Eds) in: Principles of Reinsurance Contract Law (PRICL) − PUPR (8−23). Zurich, Vienna, Frankfurt am Main: Project Group on Principles of Reinsurance Contract Law (PRICL Project Group); Rome: International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).
 • Jovanović, S. (2001). Ugovor o reosiguranju, doktorska disertacija. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet.
 • Jovanović, S. (2003). Neki aspekti delatnosti reosiguranja i ugovora o reosiguranju, Revija za pravo osiguranja, 2(3−4), 11−24.
 • Jovanović, S. (2007). Model Pravnog normiranja ugovorna i drugih oblasti reosiguranja u Građanskom zakoniku Republike Srbije, Revija za pravo osiguranja, 6(1–2), 22–25.
 • Jovanović, S. (2011). Opšti i posebni uslovi reosiguranja ili godišnji ugovor o reosiguranju prilagođen reosiguraniku?, Revija za pravo osiguranja, 10(4), 20−23.
 • Jovanović, S., Uzelac, O. (2020). Tradicionalne pravne ustanove i pravo osiguranja, Evropska revija za pravo osiguranja, 19(1), 8-15.
 • Krivokapić, B. (2012). Običajna pravna pravila u međunarodnom pravu, Megatrend revija, 9(3), 35−82.
 • Marović, B., Jovanović, S. (2004). Reosiguranje. Novi Sad: DDOR Novi Sad.
 • Schauer, M., Horvath, A. (November 2019). Comments in Chapter 4, Heiss, H., Schauer, M., Wandt, M. (Eds) in: Principles of Reinsurance Contract Law (PRICL) (79−89). Zurich, Vienna, Frankfurt am Main: Project Group on Principles of Reinsurance Contract Law (PRICL Project Group); Rome: International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).
 • Schwepcke, A. (2004). Reinsurance − Principles and State of the Art. Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft GmbH.
 • Stettler, H., Eugster, F., Kuhn, M. (2005). Reinsurance matters − A manual of the non–life branches. Zurich: Swiss Reinsurance Company.
 • Stempel, J. (November 2019). Comments in Chapter 2, Heiss, H., Schauer, M., Wandt, M. (Eds) in: Principles of Reinsurance Contract Law (PRICL) (24−63). Zurich, Vienna, Frankfurt am Main: Project Group on Principles of Reinsurance Contract Law (PRICL Project Group); Rome: International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).
 • Šipka, D. (1998). Značaj tržišta reosiguranja za ukupan razvoj naše privrede, Ekonomika, 4−6, 62–65.
 • Šulejić, P. (2005). Pravo osiguranja. Beograd: Dosije.             
 • UNIDROIT. (2016). UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. Rome: International Institute for the Unification of Private Law.
 • UNIDROIT. (28 January 2020). UNIDROIT History and Overview. Available at: https://www.unidroit.org/about- unidroit/overview, 12. 3. 2020.
 • William, D. O. (2019). Comments in Chapter 5, Heiss, H., Schauer, M., Wandt, M. (Eds) in: Principles of Reinsurance Contract Law (PRICL) (90−124). Zurich, Vienna, Frankfurt am Main: Project Group on Principles of Reinsurance Contract Law (PRICL Project Group); Rome: International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).
 • Zakon o trgovačkom brodarstvu, Službeni glasnik RS, br. 96/2015, 113/2017 – dr. zakon.
 • Zakon o obligacionim odnosima (ZОО), Sl. list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, Sl. list SRJ, br. 31/93 i Sl. list SCG, br. 1/2003 – Ustavna povelja.