Ugovor o obaveznom osiguranju u međunarodnom privatnom pravu / Compulsory insurance contract in private international law

Evropska revija za pravo osiguranja Vol. XX, No. 1 (2021), (стр. 8-23) 

АУТОР: Mariusz Fras

Е-АДРЕСА: ia–fras@o2.p

Text in Serbian 

Text in English 

DOI: 10.46793/ERPO2001.08F

САЖЕТАК:

Obavezno osiguranje prisutno je u velikoj većini zemalja u svetu i u svim evropskim državama. Kako se međunarodno-pravni odnosi sve više intenziviraju, tržište prekograničnog osiguranja se takođe širi. Uprkos stupanju na snagu odredbi Uredbe „Rim I” i predstojeće reforme Uredbe „Brisela I bis”, evropsko međunarodno privatno pravo, u meri u kojoj uređuje obavezno osiguranje, i dalje predstavlja kompromis. U nedostatku jasnog režima prema Uredbi „Rim I”, sum- nje i dalje pokreće pitanje težnje za pravom koje bi se moglo primeniti na ugovore o kolektivnom osiguranju.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

obavezno osiguranje, međunarodno privatno pravo, Uredba „Rim I”, osiguranje velikog rizika, ugovor o osiguranju

ЛИТЕРАТУРА

 • Bagan-Kurluta, K. (2011). Prawo prywatne międzynarodowe.Warszawa: H. Beck.
 • Basedow, (2004). Consument contracts and insurance contracts in a future Rome I-Regulation, Meeusen J., Pertegás M., Straetmans G. (eds.) in: Enforcement of International Contracts in the European Union. Convergence and divergence between Brussels I and Rome I. Antwerp – Oxford – New York: Intersentia Publishers.
 • Bigot, J. (ed.) (2002). Traité de Droit des assurances. Tome 3.
 • Le contrat d’assurance. Paris: LGDJ, Lextenso éditions.
 • Carr, I. (2010). Insurance Trade Law. Abingdon, UK: Routledge.
 • Council Regulation (EC) 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, Official Journal of the European Communities, L 12,16.1.2001.
 • De Miguel Asensio, A. (2008). Applicable law in the absence of choice to contracts relating to intellectual or industrial property rights, Yearbook of Private International Law, vol. X, 199–219.
 • Droz, (1991). Regards sur le droit international privé comparé. Cours général de droit international privé, w: Recueil des Cours, Collected Courses 1991-IV, Alphen aan den Rijn.
 • Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche – I. S. 2494, 21. 9. 1994. (Uvodni zakon o izmenama Građanskog zakonika Nemačke, Savezni službeni list, I. S. 2494 od 21. septembra 1994. godine).
 • Fallon, (1993). The Law of Applicable to Compulsory Insurance and Life Insurance: Some Peculiarities, in: Reichert– Facilides F., Jesserun d’Oliveira H. U. (Eds), International Insurance Contract Law.
 • Ferrari, , Leible, S. (Eds.) (2009). Rome I Regulation – TheLaw Applicable to Contractual Obligations in Europe. Munich: selier. european law publishers GmbH.
 • Fras, M. (2008). Reżim prawny umowy reasekuracji – zagadnienia materialnoprawne i kolizyjne, Prawo Asekuracyjne, nr 4, 56–68.
 • Fras, M. (2007a). Z problematyki kolizyjnoprawnej umów ubezpieczenia obowiązkowego, Monitor Prawniczy. Available at: https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/z- problematyki-kolizyjnoprawnej-umow-ubezpieczenia- obowiazkowego/.
 • Fras, M. (2007b). Kolizyjnoprawna problematyka umów ubezpieczenia komunikacyjnego, Europejski Przegląd Sądowy, nr 7, 13–21.
 • Fuchs, (2003). Statut kontraktowy a przepisy wymuszające swoje zastosowanie, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Gnela, (Ed.) (2011). Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa.
 • Gołaczyński, (ed.) (2008). Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 • Heiss, (2011). Liability Insurance, in: Schulze, R. (ed.), Compensation of Private Losses: The Evolution of Torts in European Business Law. München: Sellier European Law Publishers.
 • Heiss H. (2013). Report of the Commission’s Expert Group on European Insurance Contract Part II. Differences in Insurance Contract Laws and Existing EU Legal Framework, available at:
 • europa.eu/justice/contract/files/expert_groups/report_ on_section_2_final_en.pdf, 9 April 2013.
 • Heiss, (2008). Insurance Contracts in Rome I: Another Recent Failure of the European Legislature, Yearbook for Private International Law, vol. X, 261–284, DOI: https://doi.org/10.1515/9783866538566.2.261.
 • Kegel, G., Schurig K. (2000). InternationalesPrivatrecht.
 • München: Verlag C.H. Beck.
 • Kowalewski, E., Bzdyń A. (2012). Prawo właściwe dla umów ubezpieczenia w świetle prawa polskiego na tle regulacji europejskich, Wiadomości Ubezpieczeniowe nr 1, 67–87.
 • Kramer, (2008). The New European Conflict of Law Rules on Insurance Contracts in Rome I: A Complex Compromise, The Icfai University Journal of Insurance Law, Vol. VI, 23–42.
 • Kropka, M. (2010). Kolizyjnoprawna regulacja umowy ubezpieczenia w rozporządzeniu Rzym I, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kropka, M. (2009).Umowy ubezpieczenia a projekt nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym, Pazdan, M. (redakcją) w: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego (27–40). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Lagarde, , Tanenbaum, A. (2008). De la convention de Rome au règlement Rome I, Revue critique de droit international privé, Vol. 97, Nº. 4, 727–780.
 • Łopuski, (2004). Nowe prawo ubezpieczeniowe a ubezpieczenia morskie: refleksje na temat kierunków rozwoju prawa ubezpieczeniowego, Prawo Asekuracyjne, nr 3, 5–25.
 • Lorenz, (1991). Die Umsetzung der internationalprivatrechtlichen Bestimmungen der Zweiten Schadenversicherungsrichtline (88/357/EWG) zur Regulung der Direktversicherung der in der EWG belegen Risiken, in: Stoll, (Hrsg), Stellungnahmen und Gutachten zum europäischen internationalen Zivilverfahrens – und Versicherungsrecht. Tübingen: Mohr Siebeck.
 • Ludwichowska, (2008). Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe, Toruń: Dom Organizatora Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
 • Ludwichowska, , Thiede T. (2009). Reżim kolizyjny umowy ubezpieczenia po wejściu w życie rozporzadzenia Rzym I, Prawo Asekuracyjne, nr 2 (59), 58–72.
 • Mączyński A. (1994). Wskazanie kilku praw przez normę kolizyjną prawa prywatnego międzynarodowego, in: Mączyński , Pazdan M., Szpunar A. (eds.), Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskiego. Kraków: Wydawn. i Druk. “Secesja”.
 • Magnus, U., Mankowski P. (eds.) (2012). Brussels I Regulation. München: Sellier European Law Publishers.
 • Martiny, (1998). Münchener Kommentarzum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band. 10: Einführungsgesetzzum Bürgerlichen Gesetzbuch, Internationales Privatrecht. München: C. H. Beck‘sche Verlagsbuchhandlung.
 • Meeusen, J., Pertegás M., Straetmans G. (Eds.), (2004). Enforcement of International Contracts in the European Convergence and divergence between Brussels I and Rome I.Antwerp – Oxford – New York: Intersentia.
 • Orlicki, M. (2011).Ubezpieczenia obowiązkowe, Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 • Pazdan M. (2009). O potrzebie uchwalenia nowej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz
 • Pazdan, M. (2012). Prawo prywatne międzynarodowe. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Perner, (2009). Das Inte r nat ionale Versicherungsvertragsrecht nach Rom I, IPRax: Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, Vol. 29, Nº. 3, 218–
 • Pilich, (2012). Statut umów ubezpieczenia według rozporządzenia Rzym I, in: Weitz K., Grzegorczyk P. (eds.), Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne (313–385). Warszawa: LexisNexis.
 • Policha, ,Wnęk, A. (2011). Prawo prywatne międzynarodowe. Zasady wyboru prawa właściwego dla dużych ryzyk ubezpieczeniowych. Zagadnienia praktyczne, Prawo Asekuracyjne, nr 3, 3–16.
 • Popiołek, W.(ed). (2013). Międzynarodowe prawo handlowe, Tom 9. Warszawa: C.H.Beck.
 • Przybyłowski, C.f. K. (1959). Z problematyki stosowania obcych norm kolizyjnych, Kraków: Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Rabels, Z. (2007). Comments on the European Comission’s Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I). Max Plank Institute for Comparative and International Private
 • Regulation (EU) 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, Official Journal of the European Union, L 351, 12.2012.
 • Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I), Official Journal of the European Union, L177, 7.2008.
 • Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 onthe law applicable to non-contractual obligations (Rome II), Official Journal of the European Union, L 199, 7.2007.
 • Reichert–Facilides, F., Jesserund’Oliveira H. U. (1993). International Insurance Contract Law. European University Institute, Florence.
 • Schmidt, S. (1993). The incidental question in private interinational law, in: Recueil Des Cours – Collected Courses, 1992-II, Alphen aan den Rijn.
 • Seatzu, F. (2003). Insurance in Private International
 • Oxford-Portland: Hart Publishing.
 • Sonnenberger, J. (2003). Eingriffsrecht – Das trojanische Pferdim IPR odernotwendige Eregänzung?, Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, Heft 2, 104–116.
 • Stoll, H.(1991). Stellungnahmen und Gutachten zum europaischen internationalen Zivilverfahrens- Und Versicherungsrecht. Tübingen: Mohr Siebrek Ek.
 • Stone, (2010). EU Private International Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
 • Thorn, (2007). Eingriffsnormen, Ferrari, Leible, (Hrsg.), in: Ein neues Internationales Vertragsrecht für Europa – Der Vorschlag für eine Rom I-Verordnung (131–152). Jena: JWV Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH.
 • Ustawaz dnia 4 lutego 2011 Prawo prywatne międzynarodowe, Dziennik Ustaw, Nr. 80, poz. 432, 4898–4906, (poljski Zakon iz 2011. godine)
 • Versicherungsvertragsgesetz – Gesetz zur Reform des Versicherungsvertragsrecht vom November 2007, BGBl. I S. 2631 (nemački Zakon o ugovoru o osiguranju).
 • Vitta, (1980). Cours général de droit international privé, in: Recueil des cours, Collected Courses of the Hague Academy of International Law 1979, Alphen aan den Rijn.
 • Von Hein, (2011). Party Autonomy in International Property Law: A German Perspective, in: Westrik R., van der Weide, J. (eds.), Party Autonomy in International Property Law. Munich: Sellier European Law Pubishers.
 • Weitz, , Grzegorczyk, P. (2012). Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne, Warszawa: LexisNexis Polska.
 • Westrik , van der Weide J. (2011). Party Autonomy in International Property Law. Munich: Sellier European Law Pubishers.
 • Westermann P. (Hsg). (2000). Erman Bürgeliches Gesetzbuch, Münster: Aschendorff Rechtsverlag. Köln: Dr. Otto Schmidt.
 • Wojewoda, M. (2008). Artykuł 3.3 konwencji rzymskiej z 1980 jako szczególny element mechanizmu poszukiwania prawa właściwego dla zobowiązań umownych, Pazdan,M. Popiołek, W., Rott – Pietrzyk, E., Szpunar, M. (Eds) w: Europeizacja prawa krajowego. Warszawa.
 • Zachariasiewicz, A. (1978). Prawo właściwe dla zobowiązań z umów ubezpieczenia. PPHZ.
 • Zachariasiewicz, M. A. (2010). O potrzebie wskazania w nowej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym podstawy stosowania przepisów wymuszających swoje zastosowanie, Pazdan, M. (Red.) w: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 7, 9–43. Katowice: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego