Категорија XIX 1 (2022)

Семантичка анализа грешака приликом превођења међујезичких хомонима и паронима на примерима медицинских термина у настави енглеског језика

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 173-189) АУТОР(И): Зорана З. Јурињак, Наташа Б. Лукић Е-АДРЕСА: jurinjakz@avmss.edu.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Међујезички хомоними и пароними у енглеском и српском језику су честа појава, посебно када је реч о превођењу. Студенти…

Детаљније

Учестали лексички спојеви у области биотехнике у апстрактима студената пољопривреде на енглеском језику

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 125-140) АУТОР(И): Катарина О. Лазић, Данијела Д. Ђорђевић Е-АДРЕСА: katarina.lazic@sfb.bg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Овај рад се бави идентификацијом и класификацијом учесталих лексичких спојева који се јављају у апстрактима студената мастер програма Пољопривред-…

Детаљније

O елементима лексичке англицизације у актуелним спортским текстовима у дневној штампи

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 107-123) АУТОР(И): Валентина В. Будинчић Е-АДРЕСА: vvalentinab@yahoo.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Предмет овога рада јесу англицизми у актуелним спортским текстови- ма у дневној штампи на српском језику, а циљ је да се дескриптивном…

Детаљније

О неким партикулама са импликативним својствима у српском и енглеском језику

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 87-106) АУТОР(И): Јелена М. Јосијевић Е-АДРЕСА: jelena.josijevic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Савремена семантика доста је пажње посветила импликативној семан- тизованости компаратива код придева које одликују различити типови скала (Кенеди, Макнали 2005; Кенеди 2006;…

Детаљније

Елаборација изворног домена „ресурс“ –концептуализација времена као биљке у српском и енглеском језику

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 73-86) АУТОР(И): Нина Ж. Манојловић Е-АДРЕСА: manojlovic.nina@gmail.com, nina.manojlovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Када говоримо о метафори време је ресурс најчешће се мисли на ме- тафоре нижег реда време је вредна роба или време…

Детаљније

Употреба и функција зареза у Сијарићевој причи „Сликаˮ

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 65-72) АУТОР(И): Аднан Х. Бјелак Е-АДРЕСА: adnan_bjelak@msn.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  У раду се бавимо језичком анализом материјала ексцерпираног из приче „Сликаˮ, која је саставни део збирке насловљене Приче из хиљаду и једне…

Детаљније

О лексеми „нека“

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 51-63) АУТОР(И): Ана В. Петровић Е-АДРЕСА: ana.petrovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  У овом раду анализирамо синтаксичке, семантичке и прагматичке функције лексеме нека на основу постулата теорије прототипа. Анализа се заснива на претраживању корпуса,…

Детаљније

Семантичка анализа српских партикула „баш“ и „бар“ у преводу романа „Процес“ Франца Кафке

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 35-49) АУТОР(И): Александар С. Николић Е-АДРЕСА: aleksandar.nikolic@ff.uns.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Предмет истраживања овог рада јесу српске партикуле баш и бар у преводу романа Процес Франца Кафке. Циљ рада је да се методом…

Детаљније