MATEMATIKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI I ŠKOLI: PROGRAMSKA ODREĐENJA I MOGUĆNOSTI OSTVARIVANJA KONTINUITETA

Metodički aspekti nastave matematike IV (2021) (str. 279-291)

AUTOR(I): Emina M. Kopas-Vukašinović

E-ADRESA: emina.kopas@pefja.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/MANM4.279KV

SAŽETAK:

Prelaskom iz predškolske ustanove u školu, deca i dalje imaju intenzivnu potrebu za igrom. U ovom periodu interiorizacije praktičnih radnji, igra ima posebnu funkciju. Mada u sistemu nastave ona ne predstavlja osnovnu aktivnost, što jeste bila u organizovanim aktivnostima u predškolskoj ustanovi, organizacija nastavnih aktivnosti kroz igru doprinosi lakšoj adaptaciji učenika na školske obaveze, uspešnijem povezivanju nastavnih sadržaja i usvajanju znanja. Ove konstatacije znače polaznu osnovu za analizu programskih sadržaja koji se odnose na usvajanje matematičkih pojmova u predškolskoj ustanovi i sadržaja nastave matematike u prvom razredu osnovne škole. Cilj našeg istraživanja je konkretizovan u dva pravca: 1) analizom pomenutih programskih sadržaja ispitati mogućnosti realizacije ovih nastavnih aktivnosti kroz igru; 2) utvrditi mogućnosti za ostavrivanje kontinuiteta u sistemu predškolskog i školskog obrazovanja   i vaspitanja, organizacijom nastave matematike kroz igru, za učenike prvog razreda osnovne škole. Istraživanje je obavljeno primenom deskriptivne metode i postupkom analize sadržaja primarnih izvora istraživanja, programskih dokumenata. Rezultati istraživanja su potvrdili da programski sadržaji nastave matematike, za učenike prvog razreda osnovne škole, nude mogućnosti realizacije nastavnih sadržaja kroz igru. Time se potvrđuje i mogućnost ostvarivanja kontinuiteta u sistemu institucionalnog predškolskog i školskog obrazovanja i vaspitanja.

KLJUČNE REČI:

osnovni matematički pojmovi, nastava matematike, igra  u nastavi, Pripremni predškolski program, obrazovne aktivnosti kroz igru, kontinuitet u sistemu obrazovanja i vaspitanja.

LITERATURA:

Dejić, M., Ćebić, S., Mihajlović, A. (2009). Matematička darovitost i kreativnost, Pančevo: Regionalni centar za talente „Mihajlo Pupin”.

Dejić, M., Egerić, M., Mihajović, A. (2015). Metodika matematike u razrednoj nastavi, Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Kopas-Vukašinović, E. (2006). Uloga igre u razvoju dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 38/1, 174– 189.

Kopas-Vukašinović, E. (2015). Značaj igre za razvoj matematičkih pojmova kod dece u predškolskoj ustanovi i školi, u: A. Mihajlović (ur.), Metodički aspekti nastave matematike III, Zbornik radova sa trećeg međunarodnog naučnog skupa, Ja- godina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, 305–318.

Malinović-Jovanović, N., Stojanović, S. (2015). operacionalizacija program- skih zadataka i ishoda početne nastave matematike, u: S. Marinković (ur.), Nasta- va i učenje: evaluacija vaspitno-obrazovnog rada, Užice: Učiteljski fakultet, 357–372.

Maričić, S. M., Špijunović, K. (2015). obrazovni standardi u planiranju i pripremanju početne nastave matematike iz ugla učitelja, u: A. Mihajlović (ur.), Metodički aspekti nastave matematike III, Zbornik radova sa trećeg međunarodnog naučnog skupa, Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, 131–142.

Mirkov, S. (2013). Učenje – zašto i kako: pristupi u proučavanju činilaca koji deluju na učenje, Beograd: institut za pedagoška istraživanja.

Nastavni program obrazovanja i vaspitanja za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2010), sajt posećen 15. 3. 2018. na internet adresi https://www.scribd.com/doc/231254218/2-Nastavni-Program-Za-Prvi-i-drugi-Razred-osnovnog-obrazovanja-i-Vaspitanja

Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa (2006). Beograd: Prosvetni pregled.

Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja (2011), sajt posećen 22. 3. 2018. na intenet adresi http://www.cep.edu.rs/sites/default/files/Standardi_kompetencija_za_profesiju_nastavnika.pdf

Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine (2012). Sl. glasnik RS, br. 107.

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (2017). Sl. glasnik RS, br. 101.