МАТЕМАТИКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ И ШКОЛИ: ПРОГРАМСКА ОДРЕЂЕЊА И МОГУЋНОСТИ ОСТВАРИВАЊА КОНТИНУИТЕТА

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 279-291)

АУТОР(И): Емина М. Копас-Вукашиновић

Е-АДРЕСА: emina.kopas@pefja.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/MANM4.279KV

САЖЕТАК:

Преласком из предшколске установе у школу, деца и даље имају интензивну потребу за игром. У овом периоду интериоризације практичних радњи, игра има посебну функцију. Мада у систему наставе она не представља основну активност, што јесте била у организованим активностима у предшколској установи, организација наставних активности кроз игру доприноси лакшој адаптацији ученика на школске обавезе, успешнијем повезивању наставних садржаја и усвајању знања. Ове констатације значе полазну основу за анализу програмских садржаја који се односе на усвајање математичких појмова у предшколској установи и садржаја наставе математике у првом разреду основне школе. Циљ нашег истраживања је конкретизован у два правца: 1) анализом поменутих програмских садржаја испитати могућности реализације ових наставних активности кроз игру; 2) утврдити могућности за оставривање континуитета у систему предшколског и школског образовања   и васпитања, организацијом наставе математике кроз игру, за ученике првог разреда основне школе. Истраживање је обављено применом дескриптивне методе и поступком анализе садржаја примарних извора истраживања, програмских докумената. Резултати истраживања су потврдили да програмски садржаји наставе математике, за ученике првог разреда основне школе, нуде могућности реализације наставних садржаја кроз игру. Тиме се потврђује и могућност остваривања континуитета у систему институционалног предшколског и школског образовања и васпитања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

основни математички појмови, настава математике, игра  у настави, Припремни предшколски програм, образовне активности кроз игру, континуитет у систему образовања и васпитања.

ЛИТЕРАТУРА:

Dejić, M., Ćebić, S., Mihajlović, A. (2009). Matematička darovitost i kreativnost, Pančevo: Regionalni centar za talente „Mihajlo Pupin”.

Dejić, M., Egerić, M., Mihajović, А. (2015). Metodika matematike u razrednoj nastavi, Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Kopas-Vukašinović, Е. (2006). Uloga igre u razvoju dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 38/1, 174– 189.

Kopas-Vukašinović, Е. (2015). Značaj igre za razvoj matematičkih pojmova kod dece u predškolskoj ustanovi i školi, u: A. Mihajlović (ur.), Metodički aspekti nastave matematike III, Zbornik radova sa trećeg međunarodnog naučnog skupa, Ja- godina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, 305–318.

Malinović-Jovanović, N., Stojanović, S. (2015). operacionalizacija program- skih zadataka i ishoda početnе nastave matematike, u: S. Marinković (ur.), Nasta- va i učenje: evaluacija vaspitno-obrazovnog rada, Užice: Učitelјski fakultet, 357–372.

Maričić, S. M., Špijunović, К. (2015). obrazovni standardi u planiranju i pripremanju početne nastave matematike iz ugla učitelјa, u: A. Mihajlović (ur.), Metodički aspekti nastave matematike III, Zbornik radova sa trećeg međunarodnog naučnog skupa, Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, 131–142.

Mirkov, S. (2013). Učenje – zašto i kako: pristupi u proučavanju činilaca koji deluju na učenje, Beograd: institut za pedagoška istraživanja.

Nastavni program obrazovanјa i vaspitanјa za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanјa i vaspitanјa (2010), sajt posećen 15. 3. 2018. na internet adresi https://www.scribd.com/doc/231254218/2-Nastavni-Program-Za-Prvi-i-drugi- Razred-osnovnog-obrazovanja-i-Vaspitanja

Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa (2006). Beograd: Prosvetni pregled.

Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja (2011), sajt posećen 22. 3. 2018. na intenet adresi http://www.cep.edu.rs/ sites/default/files/Standardi_kompetencija_za_profesiju_nastavnika.pdf

Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine (2012). Sl. glasnik RS, br. 107.

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (2017). Sl. glasnik RS, br. 101.