PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U NASTAVI BULOVE ALGEBRE

Metodički aspekti nastave matematike IV (2021) (str. 112-130)

AUTOR(I): Suzana Đorđević

E-ADRESA: captainsuzy@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/MANM4.112DJ

SAŽETAK:

Rešenja mnogih problema u raznim naučnim disciplinama, posebno u matematici, informatici, tehnici, ekonomiji, sociologiji i medicini mogu se prevesti na „da” ili „ne”, odnosno na „0” i „1”. Ova činjenica je, pored ostalog, pospešila razvoj elektronike i digitalne tehnike, a time i Bulove algebre, posebno Bulove algebre na skupu {0, 1}. Rad sadrži tri po- glavlja. U prvom poglavlju se govori o definiciji Bulove algebre, Bulovoj algebri na skupu {0, 1} i Bulovim funkcijama. U drugom poglavlju se govori o primenama Bulove algebre u informatici, i to kroz logička kola. U trećem poglavlju će se razmotriti primena logičkih kola i raznih primera iz informacione tehnologije u nastavi matematike, kako bi učenici lakše razu- meli Bulovu algebru i logičke operacije.

KLJUČNE REČI:

nastava Bulove algebre, Bulove funkcije, informacione tehnologije, logička kola.

LITERATURA:

Bolton, M. (1990). Digital systems design with programmable logic, Working- ham: AddisonWesley Publishing Company.

Boole, G. (2007). An Investigation of the Laws of Thought, New York: Cosimo,

inc.

Gilezan, K., Latinović, B. (1997). BULOVA ALGEBRA i primene, Beograd: Matematički institut.

Maini, A. K. (2007). Digital Electronics: Principles, Devices and Applications, John Wiley & Sons, Ltd, West Sussex.

Ognjanović, Z., Krdžavac, N. (2004). Uvod u teorijsko računarstvo, Beograd Kragujevac: Fakultet organizacionih nauka.

Shannon, C. E. (1949). The Mathematical Theory of Communication, Universi- ty of illinois Press, illinois.

WolframMathematica (1988) Wolfram|Alpha (2009) Retrieved April 23, 2012 from the World Wide Web http://www.wolframalpha.com/.