EFEKTI PRIMENE GEOMETRIJSKIH MODELA REŠAVANJA PROBLEMA U RAZREDNOJ NASTAVI

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 58-76)
 

АУТОР(И): Biljana Lučić

Е-АДРЕСА:  lucicbzt@verat.net

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/MANM4.058L

САЖЕТАК:

U radu se razmatra praktična primena geometrijskih modela na različitim nivoima u kojima dolaze do izražaja individualne sposobnosti učenika uslovljene mentalnim razlikama, kao i nužnost i razlozi njihove primene u početnoj nastavi matematike. Na grupe učenika različitih sposobnosti i osobina pri- menjuju se različiti modeli učenja i nastave s ciljem ostvarivanja boljih rezultata nego u tradicionalnoj nastavi. Ovakav rad se zasniva na saznanju da određenu grupu učenika karakteriše određeni sklop osobina ili pak zajednička opšta svojstva kojima više odgovara jedan, nego neki drugi model učenja. Prilikom rešavanja problema putem modelovanja, učenik pronalazi u svojoj memoriji adekvatna matematička znanja koja povezuje sa stvarnošću gradeći pritom pogodne modele i algoritme. Na taj način se razvija algoritamsko i kreativno mišljenje koje će biti upotrebljeno u modelovanju novih problemskih situacija.

Preimućstvo koje daje ovaj model diferencirane obrade nastavnih sadržaja iz geometrije u nastavi matematike (putem problemske nastave) ogleda se u tome da je nastava matematike učinjena raznovrsnijom i dinamičnijom, pa samim tim i efikasnijom.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

nastava matematike, osnovna škola, geometrijski modeli, dife- rencijacija i individualizacija, problemska nastava.

ЛИТЕРАТУРА:

Brown, A. (1991). Interactive learning and individual understanding: The case of reading and mathematics, In: L. T. Landsmann (Ed.), Culture, schooling, and psychological development, Norwood, NJ: Ablex Publishing, 136–170.

Zech, F. (1999). Grundkurs Mathematikdidaktik – Theoretische und praktisc- he Anleitungen für das Lehren und Lernen von Mathematik, Beltz Verlag-Weinheim und Basel.

Dejić, M. (2000). Metodika nastave matematike (razredna nastava), Kraguje- vac: Univerzitet u Kragujevcu, Jagodina: Učiteljski fakultet u Jagodini.

Đokić, O. (2007). Pojam linije u početnoj nastavi geometrije, Beograd: Učitelj- ski fakultet u Beogradu.

Ivić, I. (2001). Priručnik za primenu metoda aktivnog učenja/nastave, Beograd: Institut za psihologiju, Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije.

Herceg, D. (2005). Ilustrovana zmajtematika, Novi Sad.

Egerić, M. (2000). Praktikum metodike matematike razredne nastave, Jagodina: Učiteljski fakultet.

Lučić, B. (2001). Problemska nastava – čas problemske nastave matematike,

Učitelj, br. 74, 14–19.

Lučić, B. (2003). Modeli diferencirane i individualizovane obrade problem- skih zadataka u početnoj nastavi matematike, Pedagoška stvarnost, br. 12, 120–135.

Lučić, B. (2006): Aktivna i ineraktivna obrada osobina aritmetičkih operacija modelsko problemskim pristupom, magistarski rad, Sombor: Pedagoški fakultet.

Lučić, B. (2009). Primena obrazovnog softvera u rešavanju aritmetičkih pro- blema modelsko-problemskim pristupom, Peti međunarodni simpozijum Tehnologi- ja, informatika, obrazovanje, zbornik radova, II deo, Novi Sad: Tehnički fakultet, 149–162.

Lučić, B. (2009). Aktivna i interaktivna nastava geometrije, Inovacije u osnov- noškolskom obrazovanju – vrednovanje, zbornik radova, Beograd: Učiteljski fakul- tet, 376–383.

Lučić, B. (2012–2013). Geometrija nije bauk, Digitalni čas, elektronski zbor- nik radova, Beograd: Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

Lučić, B. (2012–2013). Zabavna matematika, Digitalni čas, elektronski zbor- nik radova, Beograd: Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

Lučić, B. (2015–2016). Primeri dobre prakse: Vesela matematika, Digitalni čas, elektronski zbornik radova, Beograd: Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgo- vine i telekomunikacija.

Lučić, B. (2015–2016). Linija i oblast, Digitalni čas, elektronski zbornik rado- va, Beograd: Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

Nisbet, S. (2003). Children’s Representation and Organization of Data, Mat- hematics Education Research Journal, 15(1), 42–58.

Petrović, N. (2001). Modelsko-problemski pristup u diferenciranju početne nastave matematike, Diferencijacija i individualizacija nastave, osnova škole buduć- nosti, zbornik radova, Sombor: Učiteljski fakultet.

Petrović, N. (2001). Matematički problem u pričama, Novi Sad: D. O. O. Eduka.

Pinter J. (1997). Matematičko modelovanje u početnoj nastavi matematike, Sombor: Učiteljski fakultet.