PERSPEKTIVE ZA RAZVOJ STATISTIČKE PISMENOSTI U POČETNOJ NASTAVI MATEMATIKE

Metodički aspekti nastave matematike IV (2021) (str. 29-40)
 

AUTOR(I): Jasmina Milinković 

E-ADRESA: jasmina.milinkovic@uf.bg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/MANM4.029M

SAŽETAK:

Rad je posvećen analizi aspekata aktuelnog matematičkog obrazovanja povezanih sa razvojem statističke pismenosti. U prvom delu rada analizirana su postignuća učenika četvrtog razreda na TIMSS 2015 u oblasti prikazivanja podataka, u odnosu na kognitivne domene zadataka i vr- ste grafičkog prikaza. Predškolsko iskustvo omogućava rani susret dece sa tabelarnim i drugim vidovima vizuelnog predstavljanja podataka na intui- tivnom nivou. Kako oblast prikazivanja podataka nije definisana u našem nastavnom programu do 4. razreda, postignuće učenika ukazuje na (ne)for- malno usvajanje znanja iz ovog domena. Urađena je uporedna analiza sadrža-  ja iz oblasti prikazivanja podataka u programima drugih zemalja. U drugom delu,  istraživano je stanje u aktuelnim udžbenicima u Srbiji. Analiziran   je uzorak od 8 aktuelnih udžbenika četvrtog razreda osnovne škole sa ciljem utvrđivanja prisustva programskih sadržaja i analize zadataka iz oblasti prikazivanje podataka. Dat je i osvrt na rezultate empirijskih istraživanja realizovanih u Srbiji, a vezanih za istraživanje mogućnosti uvođenja eleme- nata statistike u nastavni program. Cilj rada je da predstavljajući trenutno stanje i postignuća učenika pruži argumente za uvođenje ovih sadržaja u ma- tematiku do 4. razreda osnovne škole.

KLJUČNE REČI:

statistička pismenost, TIMSS 2015, matematika, prikazi- vanje podataka.

LITERATURA:

Dejić, M., Milinković, J., Đokić, O. (2016). Matematika 4, udžbenik i radna sveska za četvrti razred osnovne škole, 4. izdanje, Beograd: Kreativni centar.

Jablonka, E. (2003). Math Literacy, in: A. Bishop, M. A. Clements, C. Keitel– Kreidt, J. Kilpatrick, F. K-S. Leung (Eds.), Second International Handbook of Math- ematics Education, Springer, 75–102.

Joksimović, S. (2016). Matematika 4, udžbenik i radna sveska za četvrti razred osnovne škole, Beograd: Eduka.

Krekic, V. et al. (2015). Strategy and methods for solving combinatorial problems in initial instruction of mathematics, International Journal of Modern Education Research, 2(6), 77–87. Retrieved on November 30, 2017 at http://www.aascit.org/journal/ijmer.

Maksimović, M. (2016). Matematika, 4, udžbenik i radna sveska za četvrti razred osnovne škole, Beograd: BIGZ.

Milinković, J. (2015). Od postojećeg ka mogućem matematičkom obrazova- nju, u: J. Radišić, N. Buđevac (ur.), Sekundarne analize istraživačkih nalaza u svetlu novih politika u obrazovanju, Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republika Srbija i Društvo istraživača u obrazovanju u Srbiji, 106–117.

Milinković, J. (2007). Metodički aspekti uvođenja verovatnoće i statistike u os- novnu školu, Beograd: Učiteljski fakultet.

Milinković, J. (2010). Pupils’ active learning in integrated curriculum: a case study, Student in Contemporary Learning and Teaching, Beograd: Učiteljski fakultet, 97–109. ISBN 978-86-7849-139-9.

Milinkovic, J. (2012). Problem Solving in Integrated Curriculum: The Re- sults of an Action Research Project, in: F. Doyran (Ed.), Research on Teacher Edu- cation and Training, Athens, Greece: Athens Institute for Education and Research, 165–176.

Milinković, J. (2006). Reprezentacije u nastavi verovatnoće i statistike u osnovnoj školi, Inovacije u nastavi, XIX, 2, 27–36.

Milinković, J., Jablanović Marušić, M., Dabić Bosiljčić, M. (2017). Postig- nuće učenika u matematici; Glavni nalaz, trendovi i nastavni plan i program, u: Marušić Jablanović, N. Gutvajn, I. Jakšić (ur.), TIMSS 2015 u Srbiji: Rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole u mate- matici i prirodnim naukama, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 27–50.

Milinković, J. (2005). Elementi verovatnoće i statistike u nastavnim pro- gramima, Inovacije u nastavi, XVIII, 3, 15–21.

Milošević, B., Marković, B., Jevtić, Z. (2016). Razigrana matematika 4, udžbe- nik i radna sveska za četvrti razred osnovne škole, Nova škola.

Oparnica, Lj., Sudzukovic, S., Zobenica, M. (2016). Permutation in Lower Grades of Primary School, Norma, 1/2016, 137–150.

Todorović, O., Ognjanović, S. (2015). Matematika 4, udžbenik za četvrti razred, Beograd: Zavod za udžbenike.

Popović, B., Vulović, N., Jovanović, M., Nikolić, M. (2016). Matematika      4, udžbenik za četvrti razred osnovne škole, Beograd: Klett.

Stanojević, D., Milinković, J. (2013). TIMSS 2011 – 4. razred matematika: ana- liza nastavnog programa i zadataka, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

Tahirović, S. (2016). Matematika 4, udžbenik za četvrti razred, Novi Logos. Zarupski, S. (2016). Matematika 4, udžbenik i radna sveska, Eduka.

Wallman, K. K. (1993). Enhancing Statistical Literacy: Enriching Our Soci- ety, Journal of the American Statistical Association, Vol 88, No 421.