ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА РАЗВОЈ СТАТИСТИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 29-40)
 

АУТОР(И): Јасмина Милинковић 

Е-АДРЕСА: jasmina.milinkovic@uf.bg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/MANM4.029M

САЖЕТАК:

Рад је посвећен анализи аспеката актуелног математичког образовања повезаних са развојем статистичке писмености. У првом делу рада анализирана су постигнућа ученика четвртог разреда на TIMSS 2015 у области приказивања података, у односу на когнитивне домене задатака и вр- сте графичког приказа. Предшколско искуство омогућава рани сусрет деце са табеларним и другим видовима визуелног представљања података на интуи- тивном нивоу. Како област приказивања података није дефинисана у нашем наставном програму до 4. разреда, постигнуће ученика указује на (не)фор- мално усвајање знања из овог домена. Урађена је упоредна анализа садржа-  ја из области приказивања података у програмима других земаља. У другом делу,  истраживано је стање у актуелним уџбеницима у Србији. Анализиран   је узорак од 8 актуелних уџбеника четвртог разреда основне школе са циљем утврђивања присуства програмских садржаја и анализе задатака из области приказивање података. Дат је и осврт на резултате емпиријских истраживања реализованих у Србији, а везаних за истраживање могућности увођења елеме- ната статистике у наставни програм. Циљ рада је да представљајући тренутно стање и постигнућа ученика пружи аргументе за увођење ових садржаја у ма- тематику до 4. разреда основне школе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

статистичка писменост, TIMSS 2015, математика, прикази- вање података.

ЛИТЕРАТУРА:

Dejić, M., Milinković, J., Đokić, O. (2016). Matematika 4, udžbenik i radna sveska za četvrti razred osnovne škole, 4. izdanje, Beograd: Kreativni centar.

Jablonka, E. (2003). Math Literacy, in: A. Bishop, M. A. Clements, C. Keitel– Kreidt, J. Kilpatrick, F. K-S. Leung (Eds.), Second International Handbook of Math- ematics Education, Springer, 75–102.

Joksimović, S. (2016). Matematika 4, udžbenik i radna sveska za četvrti razred osnovne škole, Beograd: Eduka.

Krekic, V. et al. (2015). Strategy and methods for solving combinatorial problems in initial instruction of mathematics, International Journal of Modern Education Research, 2(6), 77–87. Retrieved on November 30, 2017 at http://www. aascit.org/journal/ijmer.

Maksimović, M. (2016). Matematika, 4, udžbenik i radna sveska za četvrti razred osnovne škole, Beograd: BIGZ.

Milinković, J. (2015). Od postojećeg ka mogućem matematičkom obrazova- nju, u: J. Radišić, N. Buđevac (ur.), Sekundarne analize istraživačkih nalaza u svetlu novih politika u obrazovanju, Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republika Srbija i Društvo istraživača u obrazovanju u Srbiji, 106–117.

Milinković, J. (2007). Metodički aspekti uvođenja verovatnoće i statistike u os- novnu školu, Beograd: Učiteljski fakultet.

Milinković, J. (2010). Pupils’ active learning in integrated curriculum: a case study, Student in Contemporary Learning and Teaching, Beograd: Učiteljski fakultet, 97–109. ISBN 978-86-7849-139-9.

Milinkovic, J. (2012). Problem Solving in Integrated Curriculum: The Re- sults of an Action Research Project, in: F. Doyran (Ed.), Research on Teacher Edu- cation and Training, Athens, Greece: Athens Institute for Education and Research, 165–176.

Милинковић, Ј. (2006). Репрезентације у настави вероватноће и статистике у основној школи, Иновације у настави, XIX, 2, 27–36.

Milinković, J., Jablanović Marušić, M., Dabić Bosiljčić, M. (2017). Postig- nuće učenika u matematici; Glavni nalaz, trendovi i nastavni plan i program, u: Marušić Jablanović, N. Gutvajn, I. Jakšić (ur.), TIMSS 2015 u Srbiji: Rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole u mate- matici i prirodnim naukama, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 27–50.

Milinković, Ј. (2005). Elementi verovatnoće i statistike u nastavnim pro- gramima, Inovacije u nastavi, XVIII, 3, 15–21.

Milošević, B., Marković, B., Jevtić, Z. (2016). Razigrana matematika 4, udžbe- nik i radna sveska za četvrti razred osnovne škole, Nova škola.

Oparnica, Lj., Sudzukovic, S., Zobenica, M. (2016). Permutation in Lower Grades of Primary School, Norma, 1/2016, 137–150.

Todorović, O., Ognjanović, S. (2015). Matematika 4, udžbenik za četvrti razred, Beograd: Zavod za udžbenike.

Popović, B., Vulović, N., Jovanović, M., Nikolić, M. (2016). Matematika      4, udžbenik za četvrti razred osnovne škole, Beograd: Klett.

Stanojević, D., Milinković, J. (2013). TIMSS 2011 – 4. razred matematika: ana- liza nastavnog programa i zadataka, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

Tahirović, S. (2016). Matematika 4, udžbenik za četvrti razred, Novi Logos. Zarupski, S. (2016). Matematika 4, udžbenik i radna sveska, Eduka.

Wallman, K. K. (1993). Enhancing Statistical Literacy: Enriching Our Soci- ety, Journal of the American Statistical Association, Vol 88, No 421.