Primena suve metode X-Ray senzorskog sortiranja/ prečišćavanja uglja – lignita sa površinskog kopa uglja „GACKO“

Energija, ekonomija, ekologija, 2, Mart 2021, (str. 79-84)

АУТОР(И): Aca Jovanović, Mile Bugarin, Miodrag Šešlija

Е-АДРЕСА: aca.jovanovic@globalinnovation.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-2.79J

САЖЕТАК:

Ovaj rad razmatra rezultate laboratorijskih ispitivanja i poluindustrijskih proba prečišćavanja uglja – lignita primenom X-Ray senzorske tehnologije sortiranja na osnovu kojih su definisani tehnološki parametri za izradu GRP- Glavnog rudarskog projekta pripreme i tretmana uglja – lignita koji se eksploatiše iz slojevitog ležišta uglja. Takodje, u radu su prikazana tehnološko-tehnička rešenja data u GRP-u. Razmatrana tehnologija X-Ray Senzorskog sortiranja se u svetu uspešno primenjuje  već oko 30 godina za separaciju /sortiranje različitih polimetaličnih primarnih i sekundarnih sirovina, za tretman siromašnih rudnih ležišta kao i za sortiranje uglja iz slojevitih ležišta.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

X-Ray senzorsko sortiranje, sortiranje & oplemenjivanje uglja

ЛИТЕРАТУРА:

  • Jovanović, A., Jungmann, A., Bugarin, M. Possibility of Lignite Enrichment by Dry X-ray Sensor Sorting Technology, in Proc. 48th International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor, Serbia, pp. 212 -215, 2016.
  • Jovanović, A., Bugarin, M., Jungmann, A. Possibility of Coal Enrichment by Dry Process of Concentration, in Proc. 1st International Symposium: Investment and New Technologies in Energy and Mining, Šabac, Serbia, pp. 118-127, 2016.
  • Robben, Ch., Takala, A., High Volume Sensor Ore Sorting Solutions, in Proc. 8th Sensor Based Sorting & Control, Aachen, Germanypp. 13-19, 2018.
  • Nadolsky, S., Samuels, M., Klein, B., Hart, C. Evaluation of Bulk and Particle Sensor-Based Sorting Strategies for the New Afton Block Caving Operation, in Proc. 8th Sensor Based Sorting & Control, Aachen, Germany, pp. 103-104. 2018.
  • Jovanovic, , Bugarin, M. Application of the Sensor Sorting Technique in Processing of Primary  and Secondary Raw Materials, in Proc. 50th International October Conference of Mining and Metalurgy, Bor, Plenary Lecture, Serbia, 2018.
  • Poluindustrijska proba i definisanje tehnoloških parametara za indsutrijsku primenu suvog postupka separacije / oplemenjivanja uglja sa Površinskog kopa “Gacko”-Centralno polje za kapacitet od 600 t+/h rovnog uglja, Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor, GLOBAL Innovation Projects d.o.o, Beograd, CALA GmbH, Aachen, 2015.
  • Strategija rudarsko-tehnološkog otvaranja, razrade, optiimizacije i održavanja kontinuiteta proizvodnje uglja sa izradom Studije opravdanosti uvodjenja postupka suve separacije u cilju poboljšanja ekonomskih efekata rada rudnika, Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor, GLOBAL Innovation Projects d.o.o, Beograd, 2015.
  • Industrijsko ispitivanje sortiranja/ oplemenjivanja uglja krovinske ugljene serije i krovinskih litoloških članova ugljenih slojeva centralnog eksploatacionog polja, Institut za rudarstvo I metalurgiju, Bor, GLOBAL Innovation Projects d.o.o, Beograd, CALA GmbH , Aachen, 2019.
  • GRP – Glavni rudarski projekat pripreme i oplemenjivanja uglja i izgradnje postrojenja za oplemenjivanje uglja metodom Suve X- Ray senzosrske separacije na Površinskom kopu “Gacko” – Centralno polje, Institut za rudarstvo I metalurgiju, Bor, GLOBAL Innovation Projects d.o.o, Beograd, 2020/2021.