Realizacija besprekidnog napajanja komandno-upravljačkog centra u sistemu OOiU

Energija, ekonomija, ekologija, 2, Mart 2021, (str. 64-72)

АУТОР(И): Marko Tajdić,  Željko V. Despotović,  Jovan Kon

Е-АДРЕСА: marko.tajdic@pupin.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-2.64T

САЖЕТАК:

Sistem za osmatranje, obaveštavanje i uzbunjivanje (OOiU), ima za zadatak da u skladu sa zakonskim propisima, pravilnicima i uredbama izvrši sve potrebne mere u cilju osmatranja, obaveštavanja, a po potrebi, delimičnog ili opšteg javnog uzbunjivanja stanovništva na ugroženom području.  Sistemom OOiU, koji je između ostalog od veoma bitnog značaja za Sektor za vanredne situacije Republike Srbije,  se upravlja iz komandnog upravljačkog centra (KUC). O samoj važnosti ovog OOiU sistema govori i to što on poseduje prenos podataka po dva prenosna puta (WiFi i UHF). Na osnovu prethodno rečenog sledi da je veoma bitno obezbediti robustan, pouzdan i neprekidan rad KUC-a, a samim tim i nesmetani rad sistema za OOiU. Značajnu ulogu u obezbeđivanju pouzdanog, neprekidnog i autonomnog rada celokupnog sistema ima besprekidno napajanje (BPN). Uloga BPN je veoma bitna, jer u slučaju nestanka mrežnog napajanja 230 V, 50 Hz, ono treba da preuzme napajanje sistema. Upravljački sistem treba da obezbedi veoma brzo prebacivanje (vreme prebacivanja ≤10 ms)  na rezervni izvor napajanja bez prestanka rada i naponskog propada celokupnog sistema OOiU. Autonomija projektovanog sistema u odsustvu mrežnog napajanja i pri radu na baterijskoj banci je 24 časa. U radu će biti prikazana praktična realizacija jednog ovakvog sistema, kao i eksperimentalni rezultati dobijeni tokom eksploatacionog puštanja sistema BPN u rad. Rešenje je u upotrebi u KUC-Valjevo sistema OOiU Sektora za vanredne situacije Republike Srbije,  počev od  30. juna 2020.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

OOiU, besprekidno napajanje, autonomija, energetski pretvarači, baterijska banka, statički prekidač

ЛИТЕРАТУРА:

 • King, A., Knight, W. Uninterruptible Power Supplies and Standby Power Systems, McGraw-Hill 2003.
 • Kaight, W., King, A. Uninterruptible Power Supplies, McGraw-Hill, 2004
 • Radaković, Z., Јovanović, М. Specijalne električne instalacije niskog napona, Акаdemska misao, Beograd, 2008.
 • Rajković, D., Janda, Ž. Sistemi za besprekidno napajanje električnom energijom, Agencija Spridonović, Beograd, 1999.
 • Kusko, A. Emergency/standby power systems, McGraw-Hill, New York, 1989.
 • UPS theory, in: B.C. Training Manual, Issue 1, 2002.
 • Pandžić, N. Novi pristupi projektovanju sistema za besprekidno napajanje, in Proc. INFOTEH- Jahorina, Vol 8, Ref. F-15, pp. 894-898, 2009.
 • Ransom, D.L. Choosing the correct transfer switch, IEEE Transaction Industry Application, Vol. 49, Issue 6, pp. 2820-2824, 2013. https://doi.org/10.1109/tia.2013.2265376  
 • Tian, B., Mao, C., Lu, J., Wang, D., He, Y., Duan, Y., Qiu, J. 400 V/1000 kVA hybrid automatic transfer switch, IEEE Transaction Industry. Electronics, Vol. 60, Issue 12, pp. 5422-5435, 2013. https://doi.org/10.1109/tie.2013.2238872  
 • Janda, Ž., Ninković, P., Đorđević, R. Mikroprocesorski vođena statička preklopka, in Proc. Savetovanje JUKO CIGRE, rad R14-04, Banja Vrućica, 25-30. maj 2003.
 • Janda, Ž., Ninković, P., Prole, R. Mikroprocesorski vođena statička preklopka sa paralelnim radom invertora, in Proc. X Simpozijum Energetska Elektronika, pp. 25-30, Novi Sad 1999.
 • Aguinaga, J. Study of Static Transfer Switches, MSc thesis, University of Technology, Faculty of electronics, communication and Automation, Helsinki, 2008. https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1087
 • Despotović, Ž., Tajdić, M., Kon, J. Hibridno napajanje telekomunikacione opreme daljinskih mernih stanica u sistemima zaštite od poplava, Energija, ekonomija, ekologija, Vol. XXII, No. 1-2, pp. 102-112, 2020.
 • Mobasolar, capital energie, https://www.mobasolar.com/wp-content/uploads/2018/04/Battery-UCG100-12-min.pdf
 • Mean Well, https://www.meanwell.com/productPdf.aspx?i=40