Rekonstrukcija transformatorske stanice 35/10kV u spoljašnje razvodno postrojenje 20kV

Energija, ekonomija, ekologija, 1, Mart 2021, (str. 61-64)

АУТОР(И): Srbislav Sarić, Biljana Sarić

Е-АДРЕСА:  srbislav.saric@eps.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-1.61S

САЖЕТАК:

Na distributivnom području Novog Sada, u vlasništvu ODS EPS Distribucija nalazi se 35 transformatorskih stanica 35/10kV koje su u proseku stare preko 50 godina. S obzirom na tendenciju da se na ovom distributivnom području postepeno ukidaju naponski nivoi 35kV i 10kV i prelazi na naponski nivo 20kV, neke od ovih transformatorskih stanica su planirane za rekonstrukciju u razvodna postrojenja 20kV. Rekonstrukcija ovih transformatorskih stanica zahteva velika finansijska sredstva jer je njihov građevinski deo u veoma lošem stanju, elektroenergetska oprema je nepouzdana i teško se održava, a pogonska spremnost sve važniji faktor u prikazu uspešnog poslovanja preduzeća. Prilikom rekonstrukcije ovih transformatorskih stanica mora se voditi računa o mogućnosti rezervnog pravca napajanja za kupce električne energije, brzini intervencija i nesmetanom izvođenju preventivnog održavanja. Sa pojavom reklozera otvorilo se novo poglavlje u svetu elektroenergetike. Naime, sada se gore navedeni problemi i zahtevi mogu rešiti na jednostavniji i jeftiniji način uz korišćenje reklozera. U radu će biti prikazan predlog rekonstrukcije transformatorske stanice 35/10kV „Kuzmin“ na području Ogranka Elektrodistribucija Sremska Mitrovica koja je u eksploataciji preko 60 godina, u spoljašnje razvodno postrojenje 20kV koje se formira uz pomoć reklozera ugrađenih na čelično rešetkastim stubovima. Predloženo rešenje može poslužiti za rešavanje istih ili sličnih problema, pre svega, na distributivnom području Novi Sad.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

reklozer, transformatorska stanica, razvodno postrojenje, pouzdanost

ЛИТЕРАТУРА:

  • Elektrodistribucija Sremska Mitrovica, Fizički obim elektroenergetskih objekata, Sremska Mitrovica 31.12.2000
  • Nahman, J. Pouzdanost u procesu planiranja distributivnih mreža, in Proc. Stručni skup o planiranju razvoja elektrodistributivnih mreža Beograd, Privredna Komora Srbije, 15.11.2017. http://www.ciredserbia.org.rs/kolokvijumi/2017/JNahman_POUZDANO pdf
  • Požar, H. Visokonaponska rasklopna postrojenja, Tehnička knjiga- Zagreb, 1973.
  • Nahman, J., Mijailović, V. Razvodna postrojenja, Akademska misao, Elektrotehnički fakultet Beograd, 2005.
  • Sarić, S., Sarić, B. Upotreba reklozera za formiranje spoljašnjeg razvodnog postrojenja 20kV, in Proc. XI Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama sa regionalnim učešćem CIRED 2018, Kopaonik, 24-28. septembar 2018. https://bbn.co.rs/sr/odrzani- skupovi/cired-2018/