Kratkoročno predviđanje vibracionog ponašanja Fransis turbine nakon višedecenijske eksploatacije

Energija, ekonomija, ekologija, 1, Mart 2021, (str. 32-36)

АУТОР(И): Jovana Petrović, Ivan Božić

Е-АДРЕСА: petrovicjovanamas@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-1.32P

САЖЕТАК:

Savremeni pristupi u prognoziranju i sprečavanju havarije, smanjenju broja i dužine trajanja zastoja, otkrivanju i praćenju otkaza u stvarnim višedecenijskim pogonskim uslovima hidroagregata, zasnivaju se na vibrodijagnostici. Multidisciplinarnost takvih pristupa ogleda se u identifikaciji pojedinih vibracija u hidroagregatima, primeni različitih vibrodijagnostičkih metoda, oceni kvaliteta izmerenih podataka, analizi i predikciji zasnovanih na veštačkoj inteligenciji. U radu je prikazan jedan od mogućih pristupa rešavanja kompleksne problematike predviđanja ponašanja jedne hidraulične turbine koja je u eksploataciji više od pola veka. Za kratkoročno predviđanje apsolutnih i relativnih vibracija razvijen je odgovarajući algoritam korišćenjem veštačkih neuronskih mreža. Dobijeni rezultati su prikazani u zavisnosti od različitih eksploatacionih uslova.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Fransis turbina, vibracione karakteristike, predikcija, neuronske mreže

ЛИТЕРАТУРА:

 • Criqui, A.F. False and misleading sources of vibration, in Proc, 23rd Turbomachinery Symposium, Texas A&M University. Turbomachinery Laboratories, pp. 137-150,1994. https://doi.org/10.21423/R1VQ1N
 • Hartog, D. Vibracije u mašinstvu, Beograd,
 • Jiang, H., Dong, S., Liu, Z., He, Y., Ai, F. Performance Prediction of the centrifugal compressor based on a limited number of sample data, Mathemmatical Problems in Engineering, Article ID 5954128 2019. https://doi.org/10.1155/2019/5954128
 • Владиславлев, Л.А., Вибрация гидроагрегатов гидроэлектрических станции, Енергиа, Москва, 1972. http://lib.hydropower.ru/books/doc_00031382.pdf
 • Šaranović, I., Janković, N. Dijagnostika vibracionog stanja hidroturbina primenom koncepta veštaĉke inteligencije, in Proc. Međunarodni simpozijum Infoteh Jahorina,
 • Cvetković, D., Praščević, M. Buka i vibracije, Fakultet zaštite na radu, Niš, 2005.
 • Petrović J. Predikcija vibracionih karakteristika hidraulične turbine u eksploataciji pomoću veštačkih neuronskih mreža, Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet, Beograd, 2020.
 • Wu, Y., Li, S., Liu, S., Dou, H.S., Quan, Z. Vibration of Hydraulic Machinery, Mechanisms and Machine Science, Vol. 11, 2013. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6422-4
 • Hartog, D. Vibracije u mašinstvu, Gradjevinska knjiga, Beograd,
 • Jovanović, R., Božić, Primena veštačkih neuronskih mreža u određivanju energetskih karakteristika propelernih hidrauličnih turbina, Energija, ekonomija, ekologija, Vol. XVII, No. 1-2, pp. 297-304, 2015.
 • Jovanović, R. Izvodi sa predavanja na predmetu Inteligentni sistemi upravljanja, Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet, Beograd,
 • Vlasinske hidroelektrane, Tehničke karakteristike hidroelektrane „Врла 3“, https://www.energetskiportal.rs/predstavljamo-hidroelektrane-u-srbiji/ [pristupljeno 01.2021]
 • Why ISO 7919 Is Important For Vibration Measurement Engineers, http://www.vibsens.com/index.php/knowledge-base/iso10816-iso7919- charts/iso7919-charts [pristupljeno 01.2021]