Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)

DOI: 10.46793/XVMajsko

Download full text in PDF  

Општа питања

ПРАВНА СИГУРНОСТ И СЛОБОДА ПРУЖАЊА УСЛУГА

10.46793/XVMajsko.003M

3-19

О УСЛОВНОМ УСЛУЖНОМ ПРАВУ

10.46793/XVMajsko.021M

21-37

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА КАО ВИТАЛНА КОМПОНЕНТА СУВРЕМЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ – О ОДГОВОРНОСТИ ПРУЖАТЕЉА УСЛУГА ЗА КВАЛИТЕТУ ПРУЖЕНЕ УСЛУГЕ

10.46793/XVMajsko.039J

39-58

ЕЛЕМЕНТИ УСЛУГЕ КАО ПОСЕБНОГ ОБЛИКА ПРОИЗВОДА*

10.46793/XVMajsko.059P

59-70

ПРАВНА СИГУРНОСТ У УГОВОРУ

10.46793/XVMajsko.071DJ

71-90

СЛОЖЕНА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – БОРБА ЗА КВАНТИТЕТ, КВАЛИТЕТ И КОНТИНУИТЕТ

10.46793/XVMajsko.093P

93-101

УЛОГА ТРАНСПОРТА У СНАБДЕВАЊУ РИМА

10.46793/XVMajsko.103S

103-112

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОД СТРАНЕ ПРИВРЕДНИХ КОМОРА КАО ОРГАНИЗАЦИЈА НА БАЗИ УЧЛАЊЕЊА

10.46793/XVMajsko.113B

113-124

УСЛУГЕ ПРИВАТНОГ СЕКТОРА БЕЗБЕДНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XVMajsko.125A

125-139

ЗАДРУЖНА РЕВИЗИЈА КАО УСЛУГА И ПРАВНА СИГУРНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XVMajsko.141T

141-150

CHF CASE – 2019. ГОД.

10.46793/XVMajsko.153K

153-183

НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА БАНКЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О КРЕДИТУ БАЗИРАН НА МЕНИЦИ И ИСПЛАТА ПОВЕРИЛАЦА У СТЕЧАЈУ ДУЖНИКА

10.46793/XVMajsko.185MM

185-201

ФИНАНСИЈСКА СИГУРНОСТ ДЕПОЗИТА У МАКЕДОНИЈИ VIS A VIS ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

10.46793/XVMajsko.203P

203-2015

НИШТАВОСТ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ – ОГРАНИЧЕЊЕ СЛОБОДЕ ПРУЖАЊА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА И НАРУШАВАЊЕ ПРАВНЕ СИГУРНОСТИ

10.46793/XVMajsko.217K

217-246

ПРИВАТНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

10.46793/XVMajsko.247LS

247-257

ОБРНУТА ХИПОТЕКА /НОВУМ ИЛИ ЈОШ ЈЕДНА ПРЕВАРА?/

10.46793/XVMajsko.259N

259-282

ИНВЕСТИЦИОНЕ УСЛУГЕ БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА

10.46793/XVMajsko.283BS

283-298

OБАВЕЗЕ УГОВАРАЧА ОСИГУРАЊА, ОДНОСНО ОСИГУРАНИКА ИЗ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ

10.46793/XVMajsko.301M

301-317

ИСКЉУЧЕНИ РИЗИЦИ ИЗ ПОКРИЋА У ОСИГУРАЊУ ЖИВОТА

10.46793/XVMajsko.319G

319-329

ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ

10.46793/XVMajsko.333V

333-341

УГОВОРИ О ТУРИСТИЧКИМ УСЛУГАМА СА ПОСЕБНИМ ПОГЛЕДОМ НА УГОВОР О АНГАЖОВАЊУ ТУРИСТИЧКИХ КАПАЦИТЕТА

10.46793/XVMajsko.343M

343-356

ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА РЕДА НА ЈАВНИМ СКУПОВИМА

10.46793/XVMajsko.359DJ

359-394

О ПОЈМУ СПОРТА

10.46793/XVMajsko.395V

395-407

ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНИХ ПРАВНИХ УСЛУГА

10.46793/XVMajsko.411S

411-435

ОРГАНИЗАТОР ВОЛОНТЕРСКЕ УСЛУГЕ

10.46793/XVMajsko.437B

437-448

ИЗАБРАНИ УПРАВНИК СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У НОВИМ СРПСКИМ ПРОПИСИМА

10.46793/XVMajsko.449P

449-467

ФРОНТИНОВ ОСВРТ НА ПОЛОЖАЈ СТАРАТЕЉА РИМСКОГ ВОДОВОДА (CURATOR AQUARUM)

10.46793/XVMajsko.469V

469-475

ПОСТУПАК ИЗВАНРЕДНЕ УПРАВЕ: ИНСОЛВЕНЦИЈСКИ МОДЕЛ КАО „ТАЛАЦ“ КРИЗЕ

10.46793/XVMajsko.477B

477-513

АГЕНЦИЈСКО ЗАПОШЉАВАЊЕ

10.46793/XVMajsko.515R

515-526

УСЛУГЕ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАПОШЉАВАЊЕ

10.46793/XVMajsko.527P

527-536

ЗАШТИТА СЛОВА ЖИГОМ У НЕМАЧКОМ И ЕВРОПСКОМ ПРАВУ

10.46793/XVMajsko.539V

539-552

ПРАВНА ЗАШТИТА КОМПЈУТЕРСКОГ ПРОГРАМА

10.46793/XVMajsko.553DM

553-565

ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ КАО ПРЕДУСЛОВ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА НА ТРЖИШТУ

10.46793/XVMajsko.567C

567-586

АДВОКАТУРА КАО ОБЛИК ПРУЖАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ

10.46793/XVMajsko.587K

587-598

ПРУЖАЊЕ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА И ПРАВО ПРИВАТНОСТИ

10.46793/XVMajsko.601V

601-618

ИЗЈАВЕ ВОЉЕ ЗА СЛУЧАЈ ПОТОЊЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА САМОСТАЛНО ОДЛУЧИВАЊЕ: АНТИЦИПИРАНО ОДЛУЧИВАЊЕ ПАЦИЈЕНАТА У ЕВРОПСКИМ ПРАВИМА

10.46793/XVMajsko.621Z

621-637

УСЛУГА ХРАНИТЕЉСТВА И ПРАВА ХРАНИТЕЉА

10.46793/XVMajsko.639M

639-650

ЖЕНА КОЈА ЖИВИ САМА КАО КОРИСНИЦА УСЛУГА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТЕ ОПЛОДЊЕ

10.46793/XVMajsko.651V

651-665

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ ОД ЛЕКОВА

10.46793/XVMajsko.667DJ

667-678

ЛЕГИСЛАТИВНИ ОКВИР ЗА РАД ПОЛИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА∗

10.46793/XVMajsko.681N

681-695

ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XVMajsko.697J

697-708

ПОЈЕДИНИ АСПЕКТИ ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

10.46793/XVMajsko.709R

709-734

ОТВОРЕНИ ПОДАЦИ КАО ПОСЕБНА УСЛУГА ОРГАНА УПРАВЕ

10.46793/XVMajsko.735A

735-746

ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ИНТЕГРИСАНОГ УНИВЕРЗИТЕТА

10.46793/XVMajsko.749DJ

749-755

НАЦРТ ЗАКОНА О НАУЦИ И ИСТРАЖИВАЊИМА И КВАЛИТЕТ УСЛУГА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

10.46793/XVMajsko.757M

757-765

ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНИ КУПАЦ

10.46793/XVMajsko.769P

769-789

ОДГОВОРНОСТ ТРЕЋИХ ЛИЦА ЗА КРШЕЊЕ КАРТЕЛНЕ ЗАБРАНЕ У ПРАВУ КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

10.46793/XVMajsko.791S

791-811

ПОСЕБНА ЗАШТИТА КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА КОД УГОВАРАЊА НА ДАЉИНУ

10.46793/XVMajsko.813R

813-833

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПОТРОШАЧА У УГОВОРИМА НА ДАЉИНУ

10.46793/XVMajsko.835P

835-856

МЕДИЈАЦИЈА КАО ВРСТА УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ И КАО НАЧИН РЕШАВАЊА СПОРА У ОКВИРУ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА ПРЕМА ПУНОЛЕТНИМ УЧИНИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЕЛА

10.46793/XVMajsko.857M

857-872

САВРЕМЕНИ ДОМЕТИ КЛАСИЧНИХ ПОСТУЛАТА ЈАВНЕ ПОТРОШЊЕ

10.46793/XVMajsko.875S

875-885

МИНИ СУЂЕЊЕ (MINI – TRIAL) – НОВИ ТАЛАС У РЕШАВАЊУ МЕЂУНАРОДНИХ ПРИВРЕДНИХ СПОРОВА

10.46793/XVMajsko.887P

887-898

СИГУРНОСТ ЧУВАЊА И ПРЕНОСА ПОДАТАКА И ИНФОРМАЦИЈА КОД ЕЛЕКТРОНСКЕ ТРГОВИНЕ И ЕЛЕКТРОНСКОГ (ИНТЕРНЕТ) БАНКАРСТВА

10.46793/XVMajsko.899K

899-906

СУСТАВ НАГРАЂИВАЊА И НАКНАЂИВАЊА ТРОШКОВА ПОСТУПКА КАО ПРЕПРЕКА РЕФОРМИ ПРАВИЛА О УТВРЂИВАЊУ И ПРИСИЛНОЈ НАПЛАТИ НЕСПОРНИХ ТРАЖБИНА

10.46793/XVMajsko.907J

907-934

ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ РЕЧИ У ЗАКОНУ“1 КАО МЕРА ПОСТИЗАЊА ПРАВНЕ СИГУРНОСТИ

10.46793/XVMajsko.935C

935-944

ПРОФЕСИОНАЛНА ПАЖЊА: ПРАВНИ СТАНДАРД ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСТОЈАЊА НЕПОШТЕНЕ ПОСЛОВНЕ ПРАКСЕ*

10.46793/XVMajsko.945M

945-958

РЕДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМА РАДНИКА У УСЛОВИМА РАДА НА ONLINE ПЛАТФОРМАМА

10.46793/XVMajsko.959G

959-980

ОБАВЕЗНА И НЕОБАВЕЗНА ПРАВИЛА У ЕВРОПСКОМ УГОВОРНОМ ПРАВУ

10.46793/XVMajsko.981SB

981-995

ПОБИЈАЊЕ ДУЖНИКОВИХ ПРАВНИХ РАДЊИ НА ШТЕТУ ВЈЕРОВНИКА – ACTIO PAULIANA

10.46793/XVMajsko.997K

997-1017

ПРАВНА СИГУРНОСТ НАМИРЕЊА СТЕЧАЈНИХ ПОВЕРИЛАЦА КРОЗ ИНСТИТУТ ЗАБРАНЕ ИНДИВИДУАЛНОГ ИЗВРШЕЊА И НАМИРЕЊА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ

10.46793/XVMajsko.1019B

1019-1031

РЕЛАТИВИЗАЦИЈА НЕГАТИВНОГ СТАВА О ПОРЕСКИМ РАЈЕВИМА

10.46793/XVMajsko.1033P

1033-1049

ФИНАНСИЈСКИ АСПЕКТИ СТРАТЕШКОГ ПЛАНИРАЊА У СЕКТОРУ ЈАВНИХ УСЛУГА

10.46793/XVMajsko.1051L

1051-1062

ЕВИДЕНЦИЈА О ОСУДАМА ЗА ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП

10.46793/XVMajsko.1063M

1063-1076

PHILOSOPHY OF LIBERATION AND THE LABOR REFORM IN BRAZIL: THE BANALITY OF SOCIAL EXCLUSION

10.46793/XVMajsko.1077SB

1077-1089

FRAUS CREDITORUM У РИМСКОМ ПРАВУ

10.46793/XVMajsko.1091S

1091-1101

СПЕЦИФИЧНЕ МЕРЕ ОПТИМАЛНЕ ФЛЕКСИБИЛНОСТИ РАДНИХ АРАНЖМАНА

10.46793/XVMajsko.1103J

1103-1116