Категорија 2021

ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА У КОРИСТ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 535-551 АУТОР(И): Зоран Миладиновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Осигурање живота у корист трећих лица најзаступљенији је вид осигурања живота за случај смрти. Шта више, у неким правима ова…

Детаљније

ПРАВО НА ПОШТОВАЊЕ ДОМА У ПРАКСИ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (УТИЦАЈ ПРАКСЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА)

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 511-531 АУТОР(И): Јелена Чановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Посебан режим заштите права на поштовање дома предвиђен је чланом 8 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода.…

Детаљније

ПРОСТОР ЗА АУТОНОМИЈУ ВОЉЕ УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ ЗАСНИВАЊА ПОТПУНОГ УСВОЈЕЊА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 495-509 АУТОР(И): Тамара Младеновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор се у раду бави питањем проширења аутономије воље учесника поступка потпуног усвојења у Породичном закону Републике Србије из 2005.…

Детаљније

ХАШКИ ПРОТОКОЛ О МЕРОДАВНОМ ПРАВУ ЗА ОБАВЕЗЕ ИЗДРЖАВАЊА ИЗ 2007. ГОДИНЕ – ОСВРТ НА КЉУЧНЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 481-494 АУТОР(И): Мина Павловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Након вишедеценијског рада Хашке Конференције за међународно приватно право и неколико међународних извора, које је ова организација донела након Другог…

Детаљније

ПРЕСТАНАК УГОВОРА О ПОСРЕДОВАЊУ У СПОРТУ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 469-480 АУТОР(И): Зоран Вуковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: На престанак уговора о посредовању у спорту примењују се општа правила уговорног права. Сходно томе, овај уговор може престати испуњењем…

Детаљније

ТРИ АТИПИЧНА ПРАВА РЕАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА У СРПСКОМ И У „МЕКОМ“ ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 451-467 АУТОР(И): Александра Павићевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Коришћењем компаративног и аксиолошког метода аутор у раду анализира три специфична института грађанског права, лоцирајући њихове сличности и разлике и…

Детаљније

ЈАВНЕ ЗАВЕШТАЈНЕ ФОРМЕ У СРПСКОМ ПРАВУ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 437-449 АУТОР(И): Тамара Ђурђић Милошевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Завештање представља строго формалан правни посао. Због природе завештајног располагања, форма има конститутивни значај, и завешталац своју последњу вољу…

Детаљније

ПРОБЛЕМ ОПСТАНКА БРАКА НАКОН ПРАВНЕ ПРОМЕНЕ ПОЛА ЈЕДНОГ ОД СУПРУЖНИКА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 423-435 АУТОР(И): Вељко Влашковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Одлуком у случају Гудвин против Уједињеног Краљевства из 2002. године, Европски суд за људска права установио је позитивну обавезу држава…

Детаљније

КРАТАК ОСВРТ НА ХАШКУ КОНВЕНЦИЈУ О ПРИЗНАЊУ И ИЗВРШЕЊУ СТРАНИХ СУДСКИХ ОДЛУКА У ГРАЂАНСКИМ ИЛИ ТРГОВАЧКИМ СТВАРИМА ИЗ 2019. ГОДИНЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 407-421 АУТОР(И): Славко Ђорђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду аутор чини кратак осврт на поједине одредбе Хашке конвенције о признању и извршењу судских одлука у грађанским…

Детаљније

ПРЕРАДА ТУЂЕ СТВАРИ У ДОМАЋЕМ ПОЗИТИВНОМ ПРАВУ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 385-406 АУТОР(И): Нина Планојевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Србија пре приступања ЕУ мора целовито уредити област стварног права, како хармонизовано европско право не би дочекала без адекватне националне…

Детаљније